Tårnkvartalet - bibliotek

Dette er et planforslag som er fremmet av LINK Arkitektur på vegne av Bærum kommune eiendom. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse med 10-parallell ungdomsskole, flerbrukshall og annen offentlig tjenesteyting som bibliotek, kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter, samt tilhørende uteområder, som en integrert del av utviklingen av Flytårnet sentrum på Fornebu.

Planområdet er del av flytårnområdet – ett av tre utpekte sentrumsområder på Fornebu, som skal utvikles i tråd med bærekraftsmålene og tilrettelegges for byliv, med fokus på attraktive byrom og funksjonsblandet bebyggelse med publikumsrettede funksjoner på gateplan. Bærum kommune har utarbeidet et planprogram med byplangrep for flytårnområdet, som gir overordnede føringer for detaljreguleringer innenfor området.

Politisk behandling reguleringsplan

Planforslaget til Skole, bibliotek mv, del av felt O8.2, Fornebu er blitt behandlet i Planutvalget 14. mars 2024.

Her finner du saksdokumentene med vedtaket.

Det ble vedtatt å legge planen ut på høring.
Høringsperioden er fra 19. mars 2024 til 03. mai 2024.

Høring / si din mening

Si din mening, høringsfristen for uttalelser er 03.05.2024
Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til:
E-post: post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merk henvendelsen med arkivsakID 22/12349 og planID 2022010.

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte på Fornebupiloten, mandag, 22. april 2024.

Her finner du presentasjonen fra Bærum kommune regulering.

Her finner du presentasjonen fra forslagsstiller Bærum kommune eiendom

Her finner du mer informasjon om selve byggeprosjektet.