Satsingen «Sammen for barn og unge» er rettet mot bedre samhandling og samordning i det forebyggende arbeidet for barn og unge i Bærum. Tiltaksplan for 2015-2019, ble politisk vedtatt i april 2015, og skal være retningsgivende for kommunens prioriteringer framover.

Forebyggende arbeid skal større grad enn i dag skje der barn og unge er. Gjennom tidlig innsats skal vi handle når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon. Tverrfaglig samhandling og involvering av barn og unge og deres foresatte, skal sikre god oppfølging og utvikling for barn og unge.

I planen presenteres tiltak og prioriteringer innenfor syv satsningsområder

  • Forebygging av press og stress.
  • Forebygging av utenforskap og marginalisering.
  • Unge voksne uten fast bolig
  • Tverrfaglig samhandling
  • Rutiner for samarbeid ved overganger
  • Bruk av individuell plan
  • Meldinger til barnevernet

Fra 1. januar 2016 har Bærum kommune innført en ny modell for tverrfaglig samhandling med samarbeidsteam både på individ og på systemnivå. En robust samhandlingskultur med felles verdier blant ledelse og ansatte, er helt avgjørende for samhandlingen om tidlig innsats og medvirkning mot barn og unge i en utsatt posisjon og deres foreldre.

Ungdomsteam – samhandling på systemnivå

Fra 2016 opprettes fire Ungdomsteam i Bærum kommune for tverrfaglig samhandling på systemnivå. To team som skal dekke ungdom i ungdomsskolealder, og to team for aldersgruppen 16-23 år. Teamene er forankret geografisk i henholdsvis østre og vestre Bærum.

Ungdomsteamet skal erstatte områdeteam, triangel og nærmiljøteam.

Teamet skal drøfte utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst i nærmiljøet eller trender på tvers i kommunen. Teamene skal være handlingsorientert, og sikre samordning av lokale tiltak.

Deltakere: Ungdom og fritid, Utekontakt, Politi, Nav ved ungdomsgruppen, ungdomsskole, vg. skole, helsesykepleier, PPT og oppfølgingstjenesten.

Ved behov innkalles for eksempel barnevernet, rustjenesten, familievernkontoret, med flere.