Klimaprosess

Hvilke direktørområder omfatter søknaden

Samfunns- og byutvikling, Bymiljø eiendom og utbygging, Organisasjon styring og utvikling

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Klimateamet, Strategi og budsjettenheten

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Før jul 2023 inviterte vi i Klimateamet over 100 ansatte som har sentrale ansvarsområder og oppgaver knyttet til å realisere mål i kommunens klimastrategi til "Kick-off for klimabudsjett 2025" - en arena for å samle fagressurser og samhandle på tvers av organisasjonen for å drøfte hvilke tiltak vi bør gjennomføre for å nå klimamålene våre, og sammen utforske muligheter for samarbeid og finansiering. Arrangementet hadde 58 aktive deltakere fra 6 ulike kommunalsjefsområder, delt inn i 8 grupper + 8 bordverter fra 3 ulike enheter (og ble avholdt 16. januar 2024, 09.00-12.30). Vi har ikke samarbeidet om denne søknaden. Tenker bare at det er fint å synliggjøre at det går bra å etablere samhandlingsarenaer på temaer som treffer bredt og er viktige for hele kommunen. Det som skapes, det skapes sammen av initiativtakere, deltakere og arrangører. Og vi er avhengig av engasjement og bidrag fra alle partene.

Kontakt

heidi.wold@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem?

Formål:

Få en bedre prosess for å vurdere tiltak til klimabudsjettet og klima- og miljøfondet for 2025

Behov:

Bedre dialog og samarbeid på tvers av organisasjonen i vurderingen og gjennomføringen av klimatiltak.

Målgruppe: 

Ansatte og avdelings- og tjenesteledere med ansvarsområder og oppgaver knyttet til mål i klimastrategien innenfor direktørområdene Samfunns- og byutvikling, Bymiljø og Eiendom og Organisasjon, styring og utvikling.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Vi forstod at de fleste hadde savnet en slik arena, og at flere oppdaget nye muligheter for samarbeid på tema, med enheter og konkrete personer.

Hva lærte dere av å samarbeide?

De fleste tiltak i klimabudsjettet er enhetsvise, men det er mye potensiale å hente for måloppnåelse i klimastrategien ved å samhandle mer på tvers. Alt samarbeid har utfordringer, og i klimaarbeidet finnes mange målkonflikter, men samarbeid har flere muligheter enn utfordringer.

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Primært at det øker mulighetene for at vi når målene om blant annet utslippskutt i klimastrategien, som er viktig for alle oss som jobber og/eller bor i kommunen. (Og som er essensielt for at vi skal bidra med vår del og være en foregangskommune i Norges klimaarbeid).