Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Oppvekst

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Barne og familietjenester, Skolehelsetjeneste og psykisk helse barn unge og familie

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Vi er fire personer i samarbeidet Undertegnede, Hanne Naug og kollega Ingeborg Lishaugen. Begge ansatt i Psykisk helse barn unge med familier, Gry Talle ansatt i Utekontakten og Pål Gustavsen ansatt i Oppfølgingstjenesten for videregående skole, Akershus fylkeskommune.

Hikikomorinettverket har møttes jevnlig siden 2015. Tre av medlemmene har vært med hele tiden, mens det fra Utekontakten først var Jan Karlsen, så Anja Proskurnicki, før Gry Talle. Jan Karlsen var initiativtaker til samarbeidet. Hanne Naug har ført søknaden i pennen, men de andre er kjent med innholdet.
Utover samarbeidet mellom oss fire har vi samarbeidet med en rekke andre instanser. Vil særlig nevne Ungdom og fritid, Spillhuset, Sandvika vgs, og PPT

Kontakt

hanne.naug@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem?

Utgangspunktet for innovasjonen og samarbeidet tilbake i 2015, var en felles opplevelse av at det var vanskelig å hjelpe ungdommer med problematikk knyttet til alvorlig sosial tilbaketrekning. Dette er ungdommer som ikke er på skolen, kanskje knapt er ute av døren. De vil typisk ikke snakke med noen i hjelpeapparatet og møter ikke til avtaler. Både skolen og hjelpeinstanser sliter med å hjelpe disse ungdommene. Det er alvorlig situasjon for hver enkelt ungdom det gjelder, og en stor belastning for deres familier. Det er også et samfunnsproblem at flere og flere ungdommer ikke kommer i gang med sitt voksenliv og ikke blir skattebetalere. Det har enorme sosiale og økonomiske konsekvenser. Å drive innovasjon på dette området er derfor viktig og meningsfylt. Vi leverer også søknad til innovasjonsprisen, og mer er utdypet der.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Da Hikikomorinettverket begynte å møtes ca våren 2015 var det for å diskutere disse mulige tilnærminger og tiltak sammen. Oppfølgingstjenesten for videregående skole (OT) har som oppgave å følge opp disse ungdommene, og det var ingen enkel jobb. De hadde allerede et langvarig etablert samarbeid med Utekontakten i Bærum kommune. Utekontakten fikk ofte i oppgave å reise hjem til ungdommene for å «motivere» dem for noe. Det fungerte ofte ikke så bra. De to psykologene i Ressursteam for ungdom skulle også jobbe med målgruppa. Behovet var stort for å tenke sammen om bedre måter å møte og hjelpe ungdommene.

Hikikomorinettverket har møttes jevnlig fra 2015 og frem til nå. Gjennom de årene har det blitt utviklet en rekke nye tiltak og metoder for å nå målgruppa bedre. Spillhuset er kanskje det mest kjente tiltaket, og har tidligere vunnet Innovasjonsprisen. Men Spillhuset er bare en liten del av et mye større arbeid. Innovasjonen og samarbeidet har foregått over lang tid og en rekke ting har vært prøvd ut. Det meste består fortsatt, og noe er avsluttet. (for mer detaljer, se søknad innovasjonsprisen) Vi har samarbeidet både i tankearbeid og gjennomføring. Vi jobber konkret sammen om ting, rekrutterer til hverandres tiltak, veileder hverandre, drøfter utvikling av nye tiltak, hjelper hverandre i enkeltsaker osv. Gjennom å samarbeide har vi fått nye perspektiver og ny forståelse. Vi har også hatt mange andre samarbeidspartnere i arbeidet. Samarbeidet oppsto spontant, fordi vi opplevde å jobbe med samme problemstilling, men med ulik innfallsvinkel. Samarbeidet har aldri vært initiert ovenfra, men fortsatt fordi det har vært nyttig.

Hva lærte dere av å samarbeide?

Fordi vi har veldig ulike utgangspunkt og fokus, opplever vi at alle har blitt bedre av å samarbeide med hverandre. Psykologene har fått brynet sin forståelse opp mot det mer sosialfaglige, OT og Utekontakten har fått gode innspill i forhold til enkeltungdommer og foreldre. Vi har kunnet nærme oss sakene med ulike innfallsvinkler, og til sammen har resultatet blitt bra. Det har ikke vært spesielle hindringer i samarbeidet internt. Men vi har kunnet støtte hverandre når vi er mer alene på egen arena i å holde fokus på denne ellers usynlige gruppa

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Gjennom vårt samarbeid gjennom mange år er det utviklet en rekke nye tiltak for en svært sårbar gruppe ungdom. Samarbeidet har vært avgjørende for å få dette til. Både samarbeidet mellom oss 4, men også en lang rekke andre samarbeidspartnere, har gjort tjenestene bedre. Både ungdom og foreldre får nå et langt bedre tilbud