Arbeidsgruppe

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring og Helse og velferd

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Rus og psykisk helsetjenester for voksne og boligsosiale virkemidler, Psykisk helse og rus

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Vi samarbeider med NAV Bærum kommune/ NAV arbeid og inkludering, og Tildeling og Forvaltning/Aldring og Mestring.

Det er etablert en arbeidsgruppe mellom NAV Bærum kommune, Tildeling og Forvaltning og avd. Boligbistand, for å etablere at alle tre områder har samme forståelse for «lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet». Loven tredde i kraft 01.07.23 og samarbeidet startet 19.10.23. Arbeidet går ut på at vi sikrer at innbyggerne møter saksbehandlere som har samme forståelse for behandling av henvendelser i henhold til loven.

Kontakt

mari.nyvoll-staver@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem?

Problemstilling som utgangspunkt for arbeidet: Hvordan kan vi sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet får den bistanden de har krav på i henhold til lovverket? Problemstillingen er aktuell da det er kommet et helt nytt lovverk og veldig lite opplæring i loven. Statsforvalteren har kun gitt et 2-timers webinar før 01.07.23, og en fagdag i desember 2023. Som en av de største kommunene i Norge, blir Bærum kommunes praksis sett til og bedt om. Vi håper at vanskeligstilte på boligmarkedet vil kunne klare å mestre en vanskelig livssituasjon med våre tiltak. Det å kunne bo trygt godt og varig et sted, er en stor effekt for god livskvalitet.
Sluttbrukeren er innbyggere i kommunen som er i behov av bistand til å beholde eller skaffe bolig, og i tillegg er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Store deler av samarbeidet har gått med å diskutere begrepet: vanskeligstilt på boligmarkedet. I lovteksten er det vagt formulert. Det som er utfordrende i en kommune som Bærum, der boligprisene er så høye, er om man er vanskeligstilt bare fordi man har utfordringer mer å betale en husleie. Det har beriket og styrket vår forvaltningspraksis å ha tre instanser vurdere og se på søknad- og dokumentasjonen til innbyggerne for å sikre at vi favner riktig gruppe med vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hva lærte dere av å samarbeide?

Dette er et pågående arbeid og vil være en etablert gruppe lang tid fremover. Vi opplever at det er svært godt å samarbeide med å lage en god strategi for kommunens ansvar for det boligsosiale arbeidet.
Det er utfordrende at vi jobber i tre forskjellige fagsystem og at vi ikke har innsyn i hverandres saker. Hvis en instans mottar en henvendelse fra innbyggeren, men ikke har tiltakene til å gjennomføre det som bes om fra innbyggeren, er det godt å ha en arena der vi kan løfte saken, gi den til riktig instans og sikre at innbyggeren får den bistanden som den har bedt om.

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Vi håper at effekten av arbeidet på kort- og langsikt vil være å gi god veiledning slik at mennesker får stabile og gode boforhold. Vi har merket at vi har bidratt til at mennesker klarer å finne boliger selv i det private markedet, som tidligere har bodd i kommunal bolig eller har søkt kommunal bolig mange ganger tidligere.