Innsatsteam

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Ergo, fysioterapi og hjelpemidler Friskliv og mestring

Kontakt:

tone.melhus@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Før innsatsteamet ble etablert (September 2023) var det ingen tverrfaglig tjeneste for pasienter i kommunen som mål er å trygge overgangen fra syke- eller helsehus og hjemmet. Teamet består av 14 hjemler fordelt på 4 sykepleiere, 4 helsefagarbeidere, 2 ergoterapeuter og 4 fysioterapeuter. Pasientene henvises til innsatsteam via sykehuskontaktene. Innsatsteamet kartlegge behov for eventuelle hjelpemidler, og installerer disse omgående, slik at pasienten ikke opplever å måtte vente. Det er en svært aktuell tjeneste med tanke på å kunne redusere antall overliggere på sykehus. Sluttbrukeren er pasienter i kommunen som får mulighet til å komme hjem i trygge omgivelser med tett oppfølging av fagpersonell i en sårbar periode.

Hva er det nye med løsningen/resultatet

Pasienter blir oftere sendt rett hjem fra sykehus i tråd med politiske føringer 'hjemmet som førstevalg'

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne

37% av alle pasientene som har hatt innsatsteam blir skrevet ut til ingen andre tjenester. Både pårørende og pasientene gir uttrykk for at Innsatsteam er et vellykket tilbud til innbyggere i kommunen

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere

Intensivt tverrfaglig samarbeid med pasient i fokus. Det er fokus på mestring

Når tok dere løsningen i bruk?

Innsatsteam ble en permanent løsning i september 2023.

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen

37% av pasientene som teamet fikk henvist i 2023 ble avsluttet uten videre tjenester av kommune etter innsatsteamet var ferdige. Med tanke på at innbyggerne i kommune blir eldre og med forskjellige helseutfordringer, så er det viktig at teamet hele tiden utfordrer seg selv på måten de jobber på. Hva er viktig for pasientene og pårørende, hva er den beste løsningen de sammen kan finne for at innbygger skal kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem