Hikikomorinettverket

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Oppvekst

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Barne- og familietjenester, Skolehelsetjeneste og psykisk helse barn, unge og familier.

Er andre tjenestesteder og kommunalsjefsområder involvert?

Vi er fire personer bak innovasjonen: Undertegnede Hanne Naug og kollega Ingeborg Lishaugen. Begge ansatt i Psykisk helse barn unge med familier, Gry Talle ansatt i Utekontakten og Pål Gustavsen ansatt i Oppfølgingstjenesten for videregående skole, Akershus fylkeskommune. I tillegg er det en rekke andre samarbeidspartnere. Vi søker også samarbeidsprisen og dette utdypes ytterligere der

Kontakt

hanne.naug@baerum.kommune.no

Navn på innovasjonen:

Hikikomorinettverket i Bærum. Hikikomori er japansk og betyr å trekke innover. Begrepet brukes for å beskrive målgruppa for innovasjonen

Hva, hvorfor og for hvem

En god innovasjon starter gjerne nedenifra. Ansatte opplever at det de gjør ikke fungerer godt nok for målgruppa. Slik var det også for oss. Utgangspunktet for innovasjonen og samarbeidet var en felles opplevelse av at det var vanskelig å hjelpe ungdommer med problematikk knyttet til alvorlig sosial tilbaketrekning. Dette er ungdommer som ikke er på skolen, kanskje knapt er ute av døren. De vil typisk ikke snakke med noen i hjelpeapparatet og møter ikke til avtaler. Både skolen og hjelpeinstanser sliter med å hjelpe disse ungdommene. Det er alvorlig situasjon for hver enkelt ungdom det gjelder, og en stor belastning for deres familier. Det er også et samfunnsproblem at flere og flere ungdommer ikke kommer i gang med sitt voksenliv og ikke blir skattebetalere. Det har enorme sosiale og økonomiske konsekvenser. Å drive innovasjon på dette området er derfor viktig og meningsfylt Da Hikikomorinettverket begynte å møtes ca våren 2015 var det for å diskutere disse problemstillingene sammen. Oppfølgingstjenesten for videregående skole (OT) har som oppgave å følge opp disse ungdommene, og det var ingen enkel jobb. De hadde allerede et langvarig etablert samarbeid med Utekontakten i Bærum kommune. Utekontakten fikk ofte i oppgave å reise hjem til ungdommene for å «motivere» dem for noe. Det fungerte ofte ikke så bra. De to psykologene i Ressursteam for ungdom skulle også jobbe med målgruppa. Behovet var stort for å tenke sammen om bedre måter å møte og hjelpe ungdommene. Samarbeidet oppsto spontant, fordi vi opplevde å jobbe med samme problemstilling, men med ulik innfallsvinkel. Samarbeidet har aldri vært initiert ovenfra, men fortsatt fordi det har vært nyttig.

Hva er det nye med løsningen/resultatet

Hikikomorinettverket har møttes jevnlig fra 2015 og frem til nå. Gjennom de årene har det blitt utviklet en rekke nye tiltak og metoder for å nå målgruppa bedre. Spillhuset er kanskje det mest kjente tiltaket, og har tidligere vunnet Innovasjonsprisen. Men Spillhuset er bare en liten del av et mye større arbeid. Innovasjonen har foregått over lang tid og en rekke ting har vært prøvd ut. Det meste består fortsatt, og noe er avsluttet. Vi har samarbeidet både i tankearbeid og gjennomføring. Vi har også hatt mange andre samarbeidspartnere i arbeidet.

En tradisjonell måte å møte ungdom som strever, er gjennom samtale. Man treffer ungdommen og snakker om det som er vanskelig og prøver å finne løsninger sammen. Med de ungdommene vi snakker om her, er dette en metode som fungerer veldig dårlig. Ofte har de vært gjennom alle instanser tidligere og mistet troen på at hjelp virker. Eller de har så mye angst, skam eller annet, som gjør at de ikke greier å snakke med noen. Ofte er det bare foreldre som treffer disse ungdommene. Et grunnprinsipp i vår tilnærming har vært å finne andre veier.

Hva er god hjelp til ungdom i denne situasjonen?

Vi har jobbet særlig på tre fronter:

1. skole.

Utekontakten og OT har jobbet tett sammen med å utvikle et ekstremt tilrettelagt skoletilbud på VG1. De fikk til et samarbeid med Sandvika vgs, og heter nå Sandvikamodellen. Dette har vært en suksesshistorie der en del elever får til å møte, selv om de kanskje har vært ute av skole over flere år. I starten var målgruppen overlappende med Spillhusets målgruppe, men nå er det en bredere målgruppe

2. fritid.

Utekontakten har jobber mye med fritidsarenaen. Mye inspirert av suksessen med Spillhuset. Vi tenker oss at fritid kan være et viktig "første skritt" ut i verden, hvis man har vært lenge hjemme. Det har vært et tett samarbeid med Ungdom og fritid og utviklet tiltak som cosplay-verkstedet Flisespikkeriet, gaming på dagtid, Snøhvit jentegruppe, dronegruppe osv.. Målet er hele tiden å få tak i hva den aktuelle ungdommen er interessert i , og prøve å tilrettelegge for en sosial arena knyttet til dette. Ensomhet og mangel på tilhørighet er en stor utfordring for mange. Ved å skape en sosial arena settes gode sirkler i gang. Nyeste tilbud er "Spillkontakt". dette er et samarbeid mellom Utekontakten og Psykisk helse. Det fungerer som en støttekontaktordning, men skjer gjennom spill på nett. Dette er tenkt for de som ikke tør å møte til noen fysiske tilbud, men trenger en sosial kontakt. Målet er sosial deltakelse. Det er ansatt spillkontakter som veiledes av psykolog og utekontakt i samarbeid.

3. foreldre.

For en del av ungdommene er det slik at foreldre er de eneste som ser dem, og derfor er i en unik posisjon til å begynne en endringsprosess. Psykologene i nettverket har jobbet mest rettet mot foreldre. De utviklet og gjennomfører temakvelder for foreldre vedr. skolefravær. Dette er en måte å treffe mange i målgruppen, og det å tilby et fellesskap også for foreldre. Temakveldene har vært arrangert hvert semester alle årene, fortsatt med god deltakelse. OT og utekontakten deltar også på en av kveldene, og informerer om sine tilbud. Det bidrar til at aktuelle familier får høre om mulighetene. Deltakerne får også tilbud om en mindre foreldreveiledningsgruppe, et tilbud mange tar i mot. De får da god hjelp til hvordan de skal møte og hjelpe sine ungdommer. Ofte kan man føle stor avmakt, og støtte fra fagfolk og andre deltakere er viktig.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne?

For denne målgruppa finnes det nå en rekke ulike tilbud, som ikke fantes før. I tilbudene til ungdommene er fokus helt snudd. Istedenfor å snakke om det som er vanskelig, tilbys gode arenaer der ungdommen kan greie å fungere. Det gir utrolig mange ringvirkninger og vi har mange solskinnshistorier. Foreldrene er veldig positive til de tilbudene de får. Det gjør at de kan møte ungdommen sin på mye mer konstruktive måter.Disse ungdommene er ofte usynlige i systemet, og vi har utrettelig bidratt til å holde fokus på dem. Dette har gitt en del parallelle prosesser også i andre tjenester

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere?

Vi er fire personer som utgjør Hikikomorinettverket. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe sammen om denne innovasjonen og fagutviklingen. Vi har hatt en rekke gode samarbeidspartnere i kommunen og fylkeskommunen. Dette har gjort det mulig å få ting til. Og kostnaden: kr 0,00. Vi har kun brukt eksisterende ressurser, og jobbet på nye måter.Arbeidet vårt har fått mye oppmerksomhet utad. Personer i nettverket har blir intervjuet i alle de store avisene, blitt intervjuet av forskere og forfattere, vært på Ekko i P2, holdt utallige innlegg og foredrag, blitt kontaktet av flere titalls kommuner. To ulike studenter har intervjuet oss det har resultert i to masteroppgaver om arbeidet. Det har vært inspirerende!

Når tok dere løsningen i bruk?

De ulike delene av løsningen har blitt tatt i bruk gradvis gjennom flere år siden 2015. Siste tilbud "Spillkontakt" kom høsten 2023

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningenDet har vært fint å se at nye arbeidsmåter har gitt andre resultater. Det kanskje mest interessante er å se at det å skape en liten bevegelse på et område, feks fritid eller foreldreveiledning, kan gi ringvirkninger og igangsette gode sirkler og prosesser. Det betyr at flere startpunkter kan være på vei til samme mål. Det er ikke et av tiltakene som er virksomme, men summen av alle de små. Vi har gjort en del justeringer underveis, men de store linjene har vært stabile.