Økri skole

Økri skole ligger ved Økrigata og består av en kombinert skolebygning og lærerbolig, bryggerhus og driftsbygning. Dette vakre bygningsmiljøet ble oppført i 1865 og den 23. januar 1866 ble skolen innviet.

Det sørøstre hjørnet av skolebygningen var innredet til skolestue. For øvrig var det kjøkken og stue i 1. etasje, soverom i 2. etasje for læreren. I 2. etasje hadde også lærerinnen et rom. Den første læreren var Andrias Tanum som underviste ved skolen i 32 år. I 1866 var det 98 elever på skolen, fordelt på tre klasser, i 1884 51 elever på tre klasser og i 1894 51 elever på fire klasser. Elevene ble overført til Skui skole da denne sto ferdig i 1901. Økri skole ble da innredet til lærerbolig og var i bruk som dét til 1957.

Loven om allmueskole på landet kom i1860. I 1864 vedtok kommunestyret i Bærum at undervisningen i den lavere allmueskolen fra 1. januar 1866 skulle gis i faste skoler i dertil oppførte eller leide lokaler. All omgangsskole skulle opphøre fra da. Bærum kommune lånte 5000 spesidaler. av Kirkedepartementet til formålet. Til Økri skole ble det kjøpt 10 mål god og velbrukt jord. Jorda ble sett på som en del av lærerlønnen og dermed som skattbar inntekt. I tillegg til lærergjerningen skulle lærerne vedlikeholde gjerder og sørge for at takene på husene var tette.

Det ble sett som et stort framskritt at omgangsskolene ble lagt om til faste skoler med eget, lyst og romslig lokale. Her kunne undervisningen foregå uforstyrret, og det kunne gjennomføres en viss klasseinndeling. Til sammenlikning var omgangsskolens klasserom i dagligstuene på gårdene, hvor elevene, uansett klassetrinn satt sammen rundt langbordet

Ny Ringeriksvei E16, Økrigata og Økri skole

Det står i reguleringsbestemmelsene for ny E16 at den regulerte traseen med tilhørende veianlegg har som mål å fremtre som mest mulig skånsom overfor befolkning, natur- og kulturmiljø. Selv om intensjonene er gode, vil Økrigata bli delt i to, rett ovenfor Økri skole, og det gamle bygningsmiljøet vil få en motorvei, som går ut og inn av en tunnelåpning, som nærmeste nabo. Økrigata er den gamle gårdsveien mellom Økerntunet og gårdene på Jaren. Den som vil oppleve Økrigata som en sammenhengende turvei, har muligheten en begrenset tid framover.

Litteratur:

  • Bærum, en bygds historie II, Koht, Halvdan & al., Bærums herredstyre, 1924
  • Stedsnavn i Bærum; Mohus, Arne, Bærums oppmålingsvesen, 1987

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie