Ungdom og fritid Bærum kommune er en kommunal tjeneste og et treffsted for ungdom og unge voksne med varierte aktivitetstilbud innen kultur-, sport- og friluftsliv fordelt på syv baser rundt om i Bærum kommune.

Formål 
Ungdom og fritid Bærum kommune (UFB) skal legge til rette for uformell og formell læring på åpne møteplasser. Visjonen er at alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser som oppleves relevant, og som bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt. Verdier er demokrati og medvirkning, åpen og inkluderende, kvalitet og troverdighet og tverrfaglighet og samarbeid.

Oversikt over fritidsklubber driftet av Ungdom og Fritid finner du her

Kontaktinformasjon

Telefon: 959 40 462

ungdomogfritid@baerum.kommune.no

https://www.facebook.com/ungdomogfritidbaerum

Rådmann Halmrasts vei 9, 1337 Sandvika, Norway

Ungdom og fritid sin facebook side er oppdatert med gjeldende tilbud og aktiviteter. Facebooksiden er linket til profil på Instagram, ufb_insta

Fritidstilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Frivillige organisasjoner:

Frivillige organisasjoner tilbyr en rekke lavterskeltilbud både som en arena i seg selv gjennom medlemskap og nettverk i egne organisasjoner, og som aktører som tilbyr ulike tiltak for sårbare grupper. Her kan du finne en oversikt over noen ulike pasientorganisasjoner og humanitære organisasjoner som arbeider for å bedre leveforhold for ulike grupper i befolkningen, og som med sine frivillige tilbyr lavterskeltilbud til disse.

Fritidstilbud

Tiltak

Fritidsstipend

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Kort beskrivelse

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi

Les mer om fritidsstipendordning her:

Tiltak

Fritidssentrene

Målgruppe

Åpent for alle barn og unge i alderen 10-25 (primært 13-18)

Kort beskrivelse

fritidsaktiviteter, lekselesing, kafé, voksenkontakt, veiledning, ungdom og fritid

Lenke

Fritidsklubber

Fritidsklubber Facebookside

 

Tiltak

Motorsenteret på RUD

Målgruppe

Barn og unge i alder 13-25

Kort beskrivelse

På Bærumungdommens motorsenter tilbyr vi kyndig veiledning innen mekanikk i tilknytning med motorsport på to og fire hjul.

Lenke

Bærumungdommens motorsenter/Rud Rampland

Ungdom og fritid Facebookside

Tiltak

BUA Bærum

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier

Kort beskrivelse

Bua er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få muligheten til å prøve ut flere og mer varierte aktiviteter. Bua i Bærum er en utlånsordning for barn og unge som går på skole i Bærum.

 Dette tilbudet forsøker å imøtekomme behovet for at barn og unge fra lavinntektsfamilier skal gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med familie og venner, uavhengig av økonomi.

Hos oss kan du låne sportsutstyr i max 3 uker + mulighet for 1 uke forlengelse

Lenke 

BUA Bærum

Fritidsstipend

Tiltak

Barn i sentrum midler

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier i alderen 6-16 fra

Kort beskrivelse

Alle barne- og ungdomsskoler i Bærum er tildelt en sum penger som skal brukes til støtte for fritidsaktiviteter for elever fra lavinntektsfamilier. Hver skole administrer dette

Ta derfor direkte kontakt med din skole om du har behov for slik støtte

Liste over alle skolene i Bærum

Tiltak

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Aktivitetshus for voksne over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne i Bærum kommune og tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

 

Tiltak

Mandagsklubben

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Treffsted med ulike gruppeaktiviteter som disko, filmkveld, Kreativt Verksted, Kule Kokker, Gøy i Gymsalen, bingo, billiard, samt masse musikk og prat

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

Tiltak 

Støttekontakt

Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Kort beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak 

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og unge med ADHD i alderen 8-19.

Kort beskrivelse

Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD - Aktiv fritid

 

Tiltak

Aktivitetsgrupper

Målgruppe

Voksne over 18 år med psykisk helseutfordringer

Kort beskrivelse

Aktivitetsgruppe for personer over 18 år med psykisk helseutfordringer

Lenker

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Tiltak

Kulturskolen

Målgruppe

Barn og unge

Kort beskrivelse

Bærum kulturskole er en del av grunnskolen i Bærum Kommune. Skolen har tre fagområder - musikk, visuell kunst og dans

Lenke

Bærum kulturskole