Mange lurer på forhold rundt fremkommelighet, høy hastighet og graving i nabolaget. Hva kan du foreta deg for å løse problemet? Her finner du svar på en rekke spørsmål knyttet til vei og trafikk.

Overtagelse av vei

Driftsansvaret tilligger tiltakshaver inntil kommunen har overtatt anlegget. Overtakelse av vei- eller gateanlegg skal skje etter anleggets ferdigstillelse. Det skal sendes inn "som bygget dokumentasjon" (FDV-dokumentasjon) i henhold til krav og normark. Det er tiltakshaver som kaller inn til overtakelsesforretning, komplett FDV-dokumentasjon skal følge innkallingen.

For nærmere info om kommunens krav og normark, se vår nettside for Vei og gatenormalen.

Veien/gaten har status som privat vei og driftes ikke av kommunen. Vi drifter kun de veier som er formelt overtatt gjennom en overtakelsesforretning. Kommunen har ingen praksis i å overta eksisterende private veier.

Dersom en likevel mener at denne veien burde overtas av kommunen må den tilfredsstille krav fastsatt i Bærum kommune sin vei- og gatenormal med tilhørende normark. Det er krav til bl.a. siktforhold, veibredder, stigning, overvannshåndtering, drift- og vedlikeholdsareal m.m.

For nærmere info om kommunens krav og normark, se vår nettside for Vei og gatenormalen.

Skilting

Kommunen skilter parkering forbudt der det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet eller fremkommelighet. Søknad om skilting må sendes til post@baerum.kommune.no. I henvendelsen ønsker vi informasjon om når på døgnet parkeringen foregår, gjerne bilder som beskriver situasjonen og annen informasjon som kan være relevant. Som regel vil vi da gjøre befaring i veien for å vurdere trafikksituasjonen, samt undersøke om det er rapportert noen problemer fra renovasjon, trafikkbetjenter eller brøytemannskap. Vi vil sende skriftlig svar på søknaden om vi mener det bør skiltes og eventuell videre saksgang.

Hvis kommunen beslutter at det må skiltes så sendes det forslag om skilting på høring til andre offentlige etater med en høringsfrist på tre uker. Hvis det ikke kommer innspill til skiltingen så sender vi bestilling til vår skiltentreprenør når høringsfristen har utløpt. Skiltentreprenør bruker normalt omtrent tre til fire uker på å bestille skilt og sette de opp, men dette kan variere etter arbeidsmengde, ferieavvikling osv.

Alle skiltvedtak legges ut på postjournalen til kommunen med arkivsakID 23/279 (Dette er kun gjeldende for 2023 og det kommer nytt saksnummer hvert år).

Du finner oversikt over skiltvedtakene her: Skiltvedtak - ArkivsakID 23/279

Trafikksikkerhet

Det er grunneier som selv er ansvarlig for frisikt ut ifra egen avkjørsel. Hinder (hekker, stolper mm) i frisiktsonen skal ikke overstige 0,5 m i høyde.

Kommunen setter ikke opp trafikkspeil. Speil kan føre til feil oppfattelse av trafikksituasjonen, med forvrengt og forminsket bilde eller blending fra front- og sollys.

Kommunens erfaring med speil er at de svært ofte blir utsatt for hærverk, enten ved at de dreies eller at det tilgrises eller bulkes. Videre at de dugger, nedises og kan reflektere sollys på en uheldig måte. Under ideelle forhold kan speil være til hjelp for trafikantene på steder der sikten ut på en vei er svært dårlig. Betingelsen er at speilene er i den korrekte innstilte posisjon. Speilbildet vil da kunne fortelle at det kommer et kjøretøy fra den aktuelle retning. Hva slags eller hvor fort det kjører oppfattes sjelden. Det er lett å opparbeide et trygghetsforhold til trafikkspeilene. Man stoler for mye på det man ser, og ikke ser. Dette har resultert i ulykker ved at kjøretøy eller en fotgjenger/syklist i speilbildet er blitt oppfattet som lenger unna enn det i virkeligheten var og kjøretøy ikke er blitt oppdaget fordi speil har vært ute av posisjon.  

Ønsker du å sette opp et speil, må du bekoste dette selv. Speilet må monteres utenfor offentlig veiareal. Det er ikke lov å montere speil eller andre innretninger på offentlig veiareal, eller på veiutstyr som for eksempel lyktestolper.

Gangfelt er et fint tiltak for fremkommelighet og trafikksikkerhet, så lenge det etableres på rett sted og er i henhold til kriteriene i Statens vegvesens håndbok V127 Kryssingssteder for gående.  Plasseringen av et gangfelt spiller en vesentlig rolle for trafikksikkerheten til de gående. Forskning har vist at risikoen for påkjørsler kan øke ved etablering av gangfelt der det ikke er egnet. Bærum kommune følger Statens vegvesens retningslinjer ved etablering av nye gangfelt.

Gangfelt etableres i hht. kriteriene i Statens vegvesens Håndbok V127 «Kryssingssteder for gående»

Flere kriterier må tilfredsstilles før gangfelt anlegges. Blant annet:

 • trafikkmengde (ÅDT)
 • fartsnivå
 • siktforhold
 • antall kryssende myke trafikanter i makstimen
 • vurdering av venteareal og belysning

Dette med bakgrunn i at undersøkelser viser at gangfelt ikke alltid øker sikkerheten for myke trafikanter. Det viser seg at gående anser gangfelt som et trygt sted å krysse og derfor ofte krysser på en uforsiktig måte. Mange bilister overholder ikke vikeplikt i gangfelt. Kombinasjonen av uoppmerksomhet hos bilfører og gåenes forventning om at bilene stopper, er risikofylt. Avviket mellom trygghetsfølelse og sikkerhet kan derfor skape farlige situasjoner.

Søknader om gangfelt kan sendes til post@baerum.kommune.no

Etablering av fortau på eksisterende veinett prioriteres på svært trafikkbelastede strekninger og viktige skoleveier. I Bærum kommunes vei- og gatenormal anbefales det å vurdere etablering av fortau på eksiterende veinett der årsdøgntrafikken overstiger 1000 kjøretøy i døgnet.  I de fleste tilfeller vil en slik etablering kreve en omregulering av veien. Da man ofte i tillegg må gjøre inngrep på private eiendommer, er dette en tidkrevende og kostbar prosess, som kan ta mange år før det blir realisert.

Søknader om fortau kan sendes til post@baerum.kommune.no

Alle offentlige veier skal i utgangspunktet være åpne og tilgjengelige for alminnelig ferdsel. Det er allikevel tilfeller der man har et behov for å stenge en vei med bom for å få bort uønsket gjennomkjøring. Det gjelder særlig der veiens utforming, fysiske tilstand ol. tilsier dette. Slike stengninger må alltid vurderes nøye, da erfaring viser at man ofte kun flytter problemet videre til andre nærliggende veier.

Å stenge en vei kan være en stor inngripen med mange involverte. For å gå videre med en sak trengs en politisk behandling med et vedtak. Før man tar dette videre politisk, vil det mest aktuelle være først å ta dette opp i områdets Vel, sameie, Huseierforening ol.  Deretter at man samlet lager en sak til kommunen og politikerne.

Når det gjelder bom på gang- og sykkelveier, for å hindre gjennomkjøring, så er dette en enklere prosess. Slike henvendelser kan sendes til post@baerum.kommune.no for en vurdering.

OBS: Det settes ikke opp bommer midt i bakker, for å senke hastigheten til syklister, da dette er direkte farlig.

Kommunen utfører alltid en fartsmåling i veien før det vurderes etablering av fartshumper. Dette for å få et reelt bilde av fartsnivået i veien. Målingen blir utført ved at det settes ut en radar i minimum tre døgn, som måler fartsnivået og antall biler som kjører i den aktuelle veien.  

I Bærum kommunes vei- og gatenormal defineres veiens fartsnivå som for høyt dersom 15 % av bilistene overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t. For veier med fartsgrense 30 km/t, vil det si et fartsnivå på over 35 km/t. Det er dette som danner grunnlag for om det vil bli prioritert fartshumper i veien.

Andre forhold som må tas med i en vurdering er:

 • type vei og fartsgrense (adkomstvei, samlevei)
 • overvann
 • fremkommelighet for utrykningskjøretøy
 • busstrassee
 • årsdøgntrafikk

Av kjøretekniske hensyn brukes normalt ikke fartshumper i gater som har stigning eller fall brattere enn 7 %. Ved stigning eller fall mellom 5 og 7 % kan det være aktuelt å bruke humper beregnet for en fart som er 10 km/t over fartsgrensen.

For å blitt satt opp på en målingsliste må man sende en skriftlig henvendelse til post@baerum.kommune.no. Da kommunen jevnt gjennom året får mange henvendelser på fart, så kan det ta opp til et år, før man får utført en måling. Dette fordi vi som regel ikke utfører fartsmålinger vinterstid, da forholdene ikke gir et reelt bilde av problemet.

OBS: Ikke alle veier i kommunen er kommunale. Noen veier er private, og noen er fylkesvei. Kommunen gjør kun tiltak på kommunale veier.

Graving

Les mer om Gravekalenderen her

Lenke til Gravekalenderen

Søk i gravekalenderen vil gi informasjon om stedsansvarlig som kan kontaktes. Dersom stengingen av veien er kortvarig, som for eksempel ved av- eller pålessing, betongbiler eller lignende, kan man normalt henvende seg til sjåføren av kjøretøyet. Da vil man bli orientert over varighet og alternative ruter mens arbeidet pågår.

Gravekalenderen finner du her: Gravekalender Bærum Kommune

Dersom veien stenges midlertidig med skiltvedtak, blir det informert med skilting i forkant. Det jobbes med å utarbeide en bedre løsning slik at man får bekreftet at de som blir påvirket av arbeidet blir informert god tid i forveien.

Det er fem mulige grunner til at arbeidet ikke dukker opp i gravekalenderen.

 1. Feil i forhold til oppstartsdato. Entreprenøren kan ha startet gravearbeidet før en godkjent oppstartsdato. Hvis man endrer filteret i gravekalenderen fra «pågående» til «fremtidige», er det mulig at gravearbeidet du leter etter dukker opp.
 2. Gravearbeidet er gått ut på dato. Gravearbeidet vil ikke dukke opp under «pågående arbeid» dersom arbeidet ikke har gyldig tillatelse. Da det er mulig at forlengelsen av arbeidsperioden er under behandling, kan man prøve å endre filter til «2023» og se om gravearbeidet man leter etter da dukker opp.
 3. Ulovlig graving. Det er ikke gitt tillatelse for det gjeldende gravearbeidet. Slike gravearbeid vil ikke dukke opp i gravekalender og vi har dessverre ingen ytterligere informasjon om arbeidet.
 4. Graving gjelder drift og vedlikehold av veien. Gravearbeidene Vei og trafikk bestiller som omfatter drift og vedlikehold, blir ikke synlig i gravekalenderen. Det jobbes imidlertid med en løsning for dette.
 5. Saker som haster. Noen saker haster og krever ikke tillatelse før de settes i gang, og vil dermed heller ikke være synlig i gravekalenderen. Dette er gjeldende ved for eksempel strøm- eller kloakkbrudd, vannlekkasjer eller lignende.

Dersom gravearbeidet du leter etter ikke dukker opp ved å endre filter fra «pågående» til «fremtidige» eller «2023», anbefaler vi at du kontakter saksbehandler for Gravesøknader som vil ta saken videre. Saksbehandler sjekker om det er en intern bestilling eller sender eventuelt ut gravekontrollør for å sjekke opp i gravearbeidet.

Parkering

Oversikt over parkeringsplasser i Bærum Kommune

Oversikt og informasjon over kommunale parkeringsplasser i Bærum kommune, inkludert betalingsmuligheter, pris og vilkår, er publisert på følgende nettside:

Les mer om parkering i Bærum kommune her

Reglene er forskjellige fra parkeringsanlegg til parkeringsanlegg. En hovedregel er at regler som gjelder for parkeringsplassen man parkerer på er opplyst ved skilting på stedet.

Elbil og hydrogenbil er unntatt parkeringsavgift på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, men må likevel overholde eventuell maks parkeringstid. Fritaket gjelder ikke for hybridbiler.

Dersom parkeringsplassen er skiltet med urskive-symbol, betyr det at man må dokumentere parkeringen. Dette gjøres enten ved bruk av urskive, gratis billett fra billettautomaten, mobilbetalings-app eller ved en håndskreven lapp med tidspunkt for når bilen ble parkert som plasseres godt synlig i frontruten.

Send henvendelse med kjennemerke på bilen saken gjelder til parkering@baerum.kommune.no. Husk å skrive tidspunkter for inn/utkjøring slik at parkeringen kan korrigeres til riktige tider.

Torgutleie

Saksbehandlingstiden for torgutleie er på 3 uker og vi anbefaler å søke god tid i forveien. Vi oppfordrer likevel å søke dersom søknaden gjelder torgutleie om mindre enn 3 uker frem i tid, men da kan vi dessverre ikke garantere at saken blir behandlet i tide. Søknaden vil da kun bli behandlet dersom det er tid og tilhørende ledig plass.

Vennligst bruk Bærum kommune sitt elektroniske skjema «Torgplass/salgsplass – søknad» for leie av areal på Bekkestua

Søknadsskjemaet finner du her

Gjelder det torgleie i Sandvika, må man kontakte SandvikaBy.

Se lenken til SandvikaBy

For mer informasjon, se nettsiden om Torg- og gatesalg

 

Annen informasjon

Vei og trafikk tillater veldig sjeldent plassering av kontainer eller brakker på kommunal veigrunn. Det betyr at vi ikke har kunnskap over hvem som er ansvarlig for plassering av disse.

 • Vei og trafikk får normalt ikke inn søknader om arbeid som ikke er direkte relatert til graving i veien. Det vil si at kortvarige utfordringer knyttet til ulike typer arbeid, som for eksempel av- og pålessing, betongbiler, lastebiler som venter på å komme inn på privat byggeplass eller lignende, er ting vi ikke kjenner til da det veldig sjeldent søkes om å stenge veien i korte perioder.
 • Dersom utfordringene er til fare for andre trafikanter, for eksempel ved parkering på fortau eller lignende, skal politiet kontaktes.

Hvis en mast skal fjernes er det flere ting som må avklares.

 1. Hvem er eier av mast? Det kan være Elvia (nettselskap), tele-/fiber-aktør eller Bærum kommune.
 2. Står mast igjen etter en masteutskifting, gi det litt tid for entreprenør å hente inn mast.
 3. Er det luftstrekk som ønskes fjernet, må dette tas opp med masteeier. Kostnader tilfaller (i de fleste tilfeller) den som ønsker strekk fjernet.

Som en regel kan man si:

 • Hvis det er luftstrekk inn på bolig for strøm, tilhører mast Elvia.
 • Hvis det kun er veilys i toppen av mast, tilhører mast Bærum kommune.
 • Hvis det kun er telefon/fiber i mast kan Bærum kommune finne ut eier.

Send e-post til post@baerum.kommune.no så vil du få svar.