Mange lurer på forhold rundt fremkommelighet, høy hastighet og graving i nabolaget. Hva kan du foreta deg for å løse problemet? Her finner du svar på en rekke spørsmål knyttet til vei og trafikk.

Overtagelse av vei

Driftsansvaret tilligger tiltakshaver inntil kommunen har overtatt anlegget. Overtakelse av vei- eller gateanlegg skal skje etter anleggets ferdigstillelse. Det skal sendes inn "som bygget dokumentasjon" (FDV-dokumentasjon) i henhold til krav og normark. Det er tiltakshaver som kaller inn til overtakelsesforretning, komplett FDV-dokumentasjon skal følge innkallingen.

For nærmere info om kommunens krav og normark, se vår nettside for Vei og gatenormalen.

Veien/gaten har status som privat vei og driftes ikke av kommunen. Vi drifter kun de veier som er formelt overtatt gjennom en overtakelsesforretning. Kommunen har ingen praksis i å overta eksisterende private veier.

Dersom en likevel mener at denne veien burde overtas av kommunen må den tilfredsstille krav fastsatt i Bærum kommune sin vei- og gatenormal med tilhørende normark. Det er krav til bl.a. siktforhold, veibredder, stigning, overvannshåndtering, drift- og vedlikeholdsareal m.m.

For nærmere info om kommunens krav og normark, se vår nettside for Vei og gatenormalen.

Skilting

Kommunen skilter parkering forbudt der det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet eller fremkommelighet. Søknad om skilting må sendes til post@baerum.kommune.no. I henvendelsen ønsker vi informasjon om når på døgnet parkeringen foregår, gjerne bilder som beskriver situasjonen og annen informasjon som kan være relevant. Som regel vil vi da gjøre befaring i veien for å vurdere trafikksituasjonen, samt undersøke om det er rapportert noen problemer fra renovasjon, trafikkbetjenter eller brøytemannskap. Vi vil sende skriftlig svar på søknaden om vi mener det bør skiltes og eventuell videre saksgang.

Hvis kommunen beslutter at det må skiltes så sendes det forslag om skilting på høring til andre offentlige etater med en høringsfrist på tre uker. Hvis det ikke kommer innspill til skiltingen så sender vi bestilling til vår skiltentreprenør når høringsfristen har utløpt. Skiltentreprenør bruker normalt omtrent tre til fire uker på å bestille skilt og sette de opp, men dette kan variere etter arbeidsmengde, ferieavvikling osv.

Alle skiltvedtak legges ut på postjournalen til kommunen med arkivsakID 23/279 (Dette er kun gjeldende for 2023 og det kommer nytt saksnummer hvert år).

Du finner oversikt over skiltvedtakene her: Skiltvedtak - ArkivsakID 23/279

Graving

Les mer om Gravekalenderen her

Lenke til Gravekalenderen

Søk i gravekalenderen vil gi informasjon om stedsansvarlig som kan kontaktes. Dersom stengingen av veien er kortvarig, som for eksempel ved av- eller pålessing, betongbiler eller lignende, kan man normalt henvende seg til sjåføren av kjøretøyet. Da vil man bli orientert over varighet og alternative ruter mens arbeidet pågår.

Gravekalenderen finner du her: Gravekalender Bærum Kommune

Dersom veien stenges midlertidig med skiltvedtak, blir det informert med skilting i forkant. Det jobbes med å utarbeide en bedre løsning slik at man får bekreftet at de som blir påvirket av arbeidet blir informert god tid i forveien.

Det er fem mulige grunner til at arbeidet ikke dukker opp i gravekalenderen.

  1. Feil i forhold til oppstartsdato. Entreprenøren kan ha startet gravearbeidet før en godkjent oppstartsdato. Hvis man endrer filteret i gravekalenderen fra «pågående» til «fremtidige», er det mulig at gravearbeidet du leter etter dukker opp.
  2. Gravearbeidet er gått ut på dato. Gravearbeidet vil ikke dukke opp under «pågående arbeid» dersom arbeidet ikke har gyldig tillatelse. Da det er mulig at forlengelsen av arbeidsperioden er under behandling, kan man prøve å endre filter til «2023» og se om gravearbeidet man leter etter da dukker opp.
  3. Ulovlig graving. Det er ikke gitt tillatelse for det gjeldende gravearbeidet. Slike gravearbeid vil ikke dukke opp i gravekalender og vi har dessverre ingen ytterligere informasjon om arbeidet.
  4. Graving gjelder drift og vedlikehold av veien. Gravearbeidene Vei og trafikk bestiller som omfatter drift og vedlikehold, blir ikke synlig i gravekalenderen. Det jobbes imidlertid med en løsning for dette.
  5. Saker som haster. Noen saker haster og krever ikke tillatelse før de settes i gang, og vil dermed heller ikke være synlig i gravekalenderen. Dette er gjeldende ved for eksempel strøm- eller kloakkbrudd, vannlekkasjer eller lignende.

Dersom gravearbeidet du leter etter ikke dukker opp ved å endre filter fra «pågående» til «fremtidige» eller «2023», anbefaler vi at du kontakter saksbehandler for Gravesøknader som vil ta saken videre. Saksbehandler sjekker om det er en intern bestilling eller sender eventuelt ut gravekontrollør for å sjekke opp i gravearbeidet.

Parkering

Oversikt over parkeringsplasser i Bærum Kommune

Oversikt og informasjon over kommunale parkeringsplasser i Bærum kommune, inkludert betalingsmuligheter, pris og vilkår, er publisert på følgende nettside:

Les mer om parkering i Bærum kommune her

Reglene er forskjellige fra parkeringsanlegg til parkeringsanlegg. En hovedregel er at regler som gjelder for parkeringsplassen man parkerer på er opplyst ved skilting på stedet.

Elbil og hydrogenbil er unntatt parkeringsavgift på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, men må likevel overholde eventuell maks parkeringstid. Fritaket gjelder ikke for hybridbiler.

Dersom parkeringsplassen er skiltet med urskive-symbol, betyr det at man må dokumentere parkeringen. Dette gjøres enten ved bruk av urskive, gratis billett fra billettautomaten, mobilbetalings-app eller ved en håndskreven lapp med tidspunkt for når bilen ble parkert som plasseres godt synlig i frontruten.

Send henvendelse med kjennemerke på bilen saken gjelder til parkering@baerum.kommune.no. Husk å skrive tidspunkter for inn/utkjøring slik at parkeringen kan korrigeres til riktige tider.

Torgutleie

Saksbehandlingstiden for torgutleie er på 3 uker og vi anbefaler å søke god tid i forveien. Vi oppfordrer likevel å søke dersom søknaden gjelder torgutleie om mindre enn 3 uker frem i tid, men da kan vi dessverre ikke garantere at saken blir behandlet i tide. Søknaden vil da kun bli behandlet dersom det er tid og tilhørende ledig plass.

Annen informasjon

Vei og trafikk tillater veldig sjeldent plassering av kontainer eller brakker på kommunal veigrunn. Det betyr at vi ikke har kunnskap over hvem som er ansvarlig for plassering av disse.

  • Vei og trafikk får normalt ikke inn søknader om arbeid som ikke er direkte relatert til graving i veien. Det vil si at kortvarige utfordringer knyttet til ulike typer arbeid, som for eksempel av- og pålessing, betongbiler, lastebiler som venter på å komme inn på privat byggeplass eller lignende, er ting vi ikke kjenner til da det veldig sjeldent søkes om å stenge veien i korte perioder.
  • Dersom utfordringene er til fare for andre trafikanter, for eksempel ved parkering på fortau eller lignende, skal politiet kontaktes.