Torghandler som har firma eller privatpersoner som ønsker stand-/salgsplass til å selge for eks. blomster, grønnsaker, husflid, hjemmelagde produkter må søke til kommunen for å benytte areal i gågaten i Sandvika/Bekkestua. Dette gjelder også politiske partier eller andre ideelle organisasjoner som ønsker standplass.

Åpningstider for stand/salgsplass

  • Torgsalg foregår på alle hverdager (mandag – fredag) kl 8 – 17
  • Lørdager og dager før helligdager kl. 8 - 14.
  • Torget er stengt alle helligdager (også 1. mai og 17. mai) 

Hva koster det?

  • Salgsplass: 80 kr dagen pr. plass
  • Torgplass: 150 kr dagen pr. plass

Unntak

  • Jernbanepassasjen i Willy Greiners vei: 90 kr pr. dag pr. plass.
  • 2800 kr eller 4100 kr pr. mnd. for torgplass avhengig av plassering.
  • Ideelle organisasjoner betaler ikke leie på plassene, men kan få tidsbegrensing på hvor lenge aktiviteten kan utøves i forhold til søkt periode.

Oversiktskart

Forbehold på torg-/salgsplasser tillatelser og avtale

Det forutsettes at nødvendig tillatelse for aktivitetene det søkes plass for er innhentet fra politiet og evt. andre myndigheter. Aktiviteten må ikke på noen måte være til hinder eller sjenanse for den vanlige ferdsel. Det er ikke tillatt å ha kjøretøy stående på salg/standplass. Bærum er en klimaklok kommune og fastholder at alle kommunens virksomheter har ansvaret for å ivareta miljø og klimahensyn. Dette gjelder da for alle våre torgplasser! Strøm kan fås på visse plasser mot en avgift – se kart. For salg av matvarer o.l. stilles det krav om godkjenning fra Mattilsynet. Dette gjelder både produkter som selges, men også kjøretøyet som produktene fraktes i og oppbevares i. For handel med egg, honning, grønnsaker, poteter, frukt og bær i sin naturlige form, kreves det ikke slik godkjenning

Salg/torgboder skal være merket med søkers navn ved privatperson eller firmanavn ved firma. Leiekontrakt og/eller godkjennelse fra kommunen skal forevises på stedet etter oppfordring. Det er ikke lov til å overlate plassen til andre eller selge annet enn hva det er søkt om og heller ikke fremleie sin egen plass.

Når gyldig avtale er signert forplikter ansvarlig søker seg til å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Hvis søker ikke flytter eller stiller salgsarealet til disposisjon når leietiden er ute, skal veisjefen kunne kaste leietaker ut uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsloven § 3, nr. 9. Det samme gjelder etter en ukes varsel om kontrakten på noe punkt misligholdes.

Trafikk- og parkeringsregler for stand/salgsplass

Vanlige trafikk- og parkeringsregler gjelder for leietakere av stand/salgsplass. Kjøring på fortau og parkering helt eller delvis på fortau/gågate er strengt forbudt. Gjeldene parkeringsregler gjelder også, herunder parkeringssoner, avgiftsplikt og annet p-regulerende skilting. Det er lov til av- og pålessing av varer selv om det er parkering forbudt på kommunale veier. Ved forventet lengere bruk av av- og pålessing kan en generell dispensasjon søkes av parkeringsavdelingen.

Søknadsskjema

Vennligst bruk Bærum kommune sitt elektroniske skjema «Torgplass/salgsplass – søknad»
Fyll ut skjema

Saksbehandling

Bærum kommune, vei og trafikk avd. parkering behandler søknader forløpende (kun skriftlig). Alle søknader besvares skriftlig og sendes via Digipost. Søknad må være sendt minst 3 uker før. Saksbehandlingstiden variere etter pågang på nye søknader, men har normalt 3 uker behandlingstid på torg og standplass. Uteservering har 6 til 8 uker behandlingstid på søknader.

Søknader behandles ikke over telefon.

 Uteservering for serveringsteder

Ta kontakt med Bærum kommune vei og trafikk på post@baerum.kommune.no