Bærum kommune skal etablere spillvannsledning, overvannsledning, vannledning og høyspent på strekningen Tangen til Bjørum sag.

Nøkkeldata

Type prosjekt
VA-anlegg og høyspent
Anleggsmetode
grøft
Prosjektfase
planlegging
Anleggsstart
mars 2020
Ferdigstillelse
Q1 2021
Entreprenør
Brødrene Dokken AS
Informasjonsmøte
møte 10. mars er avlyst i tråd med kommunens retningslinjer i forbindelse med koronaviruset.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen. Hele strekningen får ny spillvannsledning, mens det på deler av strekningen etableres overvannsledning og vannledning.  

Hovedmål for utbyggingen: 

  • sikre god håndtering av spillvann og overvann via nytt avløpssystem for å unngå forurensning av vassdrag 
  • å tilrettelegge for høyspent til ny E16 
oversiktskart
Oversiktskart strekningen Tangen - Bjørum sag

Ledningene skal legges i kjørebanen, noe som medfører at Skuiveien og Ringeriksveien må graves opp. Arbeidene vil skje på flere steder samtidig. Ett kjørefelt skal være åpent gjennom anleggsperioden, og trafikken reguleres med lyssignaler. I rushtiden, hverdager kl. 7-9 og kl. 15-17, vil det ved behov være manuell dirigering av trafikken for å prioritere buss. 

Når anlegget er i gang, kan du følge status her.

Kollektivtrafikk 

Med unntak av skolebussen mellom Skui skole og Sollihøgda, kan busstrafikken benytte Ringeriksveien og Skuiveien som normalt gjennom anleggsperioden. Som øvrig trafikk må bussene stoppe ved lyssignalanleggene, og de vil således kunne oppleve noe forsinkelse i forhold til rutetiden. I morgen- og ettermiddagsrushet vil det ved behov benyttes manuell dirigering for å prioritere bussene gjennom anleggsområdet.

Bussholdeplassene skal i størst mulig grad opprettholdes som i dag. Tilgang til og fra holdeplassene for fotgjengere skal sikres gjennom anleggsperioden. Dette er spesielt viktig ved holdeplasser tilknyttet skoler. Ved midlertidig flytting av holdeplasser skal avstand til opprinnelig holdeplass være så kort som mulig. Flyttingen vil bli gjort i nært samarbeid med Ruter. 

Adkomst langs anleggsområdet

Gang- og sykkelveien fra Tangen til Isiveien skal holdes åpen gjennom hele anleggsperioden. 

Private avkjørsler skal opprettholdes gjennom anleggsperioden, men det kan bli alternative løsninger en kort periode mens arbeidene pågår akkurat der. Kryss med kommunale veier og adkomster til nærings- og industriområder skal i størst mulig grad opprettholdes gjennom anleggsperioden. 

Støy 

Anleggsarbeidet vil bli utført på hverdager kl. 7-19.

Miljøhensyn 

Planlagte prosjekter i området blir gjennomført som et fellesprosjekt. Alle involverte er interessert å utføre prosjekter mest miljøvennlig og Bærum kommune stiller krav til dette i konkurransegrunnlaget. 

En felles utbygging langs strekningen medfører store samfunnsmessige synergieffekter. Eksempelvis unngås gjentakelse av arbeider i samme område, og unødvendige inngrep i terreng. Samarbeid mellom partene i prosjektet reduserer både CO2-fotavtrykk for utbygning og belastning for berørte i området. Dette medfører store økonomiske besparelser for utbyggere og dermed samfunnet.

Tidsplan

  1. 4. kvartal 2019 planlegging
  2. mars 2020 oppstart
  3. 1. kvartal 2021 planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner