Bilde fra Skallum

Prosjektet "Skallum-Tjernsrud, separering vann og avløp" er en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å fornye vann- og avløpssystemer, samt å tilpasse ledningssystemet til klimaendringer og hyppigere hendelser med ekstremnedbør.

Prosjektet berører veiene Skallumhagen, Gamle Ringeriksvei, Tjernsrudveien, Korsveien, Ringkorken, Idrettsveien, Idrettskroken og Barbra Ringsvei.

I prosjektet separeres cirka 850 meter med fellesledning (overvann og spillvann) til en 1000 mm overvann og en 800 mm spillvannsledning. Hovedledningen ligger i stor grad på private eiendommer og i et område som er setningssensitivt.  Det må gjennomføres omfattende grunnstabiliserende tiltak for ledningstraseen som spunt, grøftekasse og kalkstabilisering. I tillegg vil det gjennomføres midlertidig og permanent flytting av strøm- og kommunikasjonsledninger langs store deler av kommunens anlegg.

Kart som viser faseplan i prosjektet
Faseplan

Forsinkelser grunnet korona-pandemien 

På grunn av korona-pandemien er det forsinkelser i fremdriften i prosjektet. Kommunen gjør sitt beste for å vinne igjen disse forsinkelsene i anleggsfasen. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte: 

Se kontaktinformasjonen nederst på siden. 

Grunnforhold

Prosjektet berører mange grunneiere og interessenter. Det er krevende grunnforhold i området og det må derfor gjennomføres omfattende tiltak for å stabilisere grunnen og hindre setninger. Entreprenøren skal benytte en metode er kalk- og sementstabilisering. Egne bormaskiner vil sprøyte ned kalk og betong i grunnen ved å benytte en «visp». Deretter skal pelene herde i 30 dager før entreprenøren kan gjennomføre gravearbeidene og etablere de nye ledningene. Kommunen har forståelse for at disse arbeidene er krevende for de berørte grunneierne. 

Sikkerhet

Området benyttes av mange, spesielt området rundt skolen og bandybanen. Kommunen har stort fokus på at alle skal kunne ferdes i området på en trygg måte mens arbeidene pågår. Områdene som stenges for ferdsel på grunn av anleggsarbeider, skal skiltes og sikres godt.

Støy

Arbeidene som skal gjennomføres kan medføre en del støy og rystelser på nærliggende boliger. Det er enten montert eller vil bli montert rystelsesmålere og setningsbolter på boliger. Etablering av rystelsesmålere vurderes fortløpende av faglige rådgivere og kommunen.

Rystelser kan føles ubehagelig uten at det gjør skade på boliger/bygninger. Det blir etablert et eget varslingssystem som varsler entreprenøren og byggherren, dersom målingene skulle overskride grenseverdiene.

Anleggsarbeidene utføres mandag til lørdag klokken 07.00-19.00.

Det vises til egen side for mer informasjon angående støyende arbeider i Bærum kommune.

Relevante lenker og dokumenter

Nyheter om prosjektet 

Faseplan

Plantegninger 

Kontakt

post@baerum.kommune.no

 • Kommunens prosjektleder: Ingvild Tørum
 • Kommunens byggeleder: Daniel Klug
 • Entreprenørens prosjektleder: Thomas Lie
 • Entreprenørens anleggsleder: Tor Tørrissen

Planlagt tidslinje

 1. 2015-2020 Planlegging/prosjektering
 2. Mai 2021 Oppstart
 3. september 2022 Fase 1
 4. Ny start oktober 2022 -ferdig mai 2024 Fase 2
 5. Ferdig Fase 3
 6. Ferdig oktober 2022 Fase 4
 7. Ferdig Fase 5
 8. april 2023 Planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner