Kirkedalsveien

Kommunen legger nytt ledningsnett for å redusere risiko for tilbakeslag og oversvømmelse, og for å forsterke vannforsyningen.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Anleggsmetode
Grøft og boring
Prosjektfase
Detaljplanlegging
Planlagt anleggsstart
høsten 2023
Planlagt anleggstid
1,5 år

Flere eiendommer i Kirkedalsveien, Lønnveien, Krumveien og Østenåsveien har hatt problemer med tilbakeslag av kloakk fra offentlig nett eller overflatevann fra vei og terreng. Blant annet under den kraftige nedbørsperioden i august 2016. 

Kommunen har på bakgrunn av dette sett på mulige tiltak i området for å redusere fremtidig risiko for tilbakeslag og oversvømmelse på privat eiendom. Andre VA-tekniske forhold er også vurdert.

Målet med prosjektet er å:

  • Redusere sannsynligheten for tilbakeslag fra kommunens avløpsnett. 
  • Redusere antallet og omfanget av skader som følge av overflatevann i området.
  • Styrke driftssikkerheten og kapasiteten i vannforsyningsnettet.
  • Redusere antallet direkte påkoblingspunkter til kommunale vannledninger.

Delprosjekter

Prosjektet er det første av potensielt flere prosjekter som vil kunne bli gjennomført i området, for å møte utfordringene med økt nedbør. Det kan bli aktuelt å sette i gang en forundersøkelse for å utrede behovet for videre separering av spill- og overvann over kirkegården og opp mot Gamle Ringeriksvei/Haslum skole.

Status:

  • Detaljprosjektering for prosjektet er nå ferdig utarbeidet.
  • Arbeidet med å kontrahere entreprenør som skal stå for utførelsen, er under utarbeidelse.
  • Det er foretatt noen rørinspeksjoner, men det mangler en del pga utfordringer med å komme til kumlokkene på grunn av snø. Nå er snøen borte, og arbeidene vil fortsette.

Fremdrift:

  • Arbeidene med å inspisere private stikkledninger vil tas opp igjen nå som kumlokkene er frie for snø.
  • Mot slutten av mai/begynnelsen av juni, vil det bli gjennomført bygningsbesiktigelse på de eiendommene som ligger i nærheten av anlegget. De som omfattes av disse bygningsbesiktigelsene, vil få nærmere informasjon når eksakt tidspunkt for dette foreligger.
  • Anleggsstart planlegges høsten 2023, og det er estimert en anleggstid på ca. 1,5 år. Det vil i forkant av anleggsstart sendes ut et nytt informasjonsbrev.

Relevante dokumenter 

Kart over hvilke strekninger som får nye offentlige vann- og/eller avløpsledninger.

Kontaktpersoner