Kommunen legger nytt ledningsnett for å redusere risiko for tilbakeslag og oversvømmelse, og for å forsterke vannforsyningen.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Anleggsmetode
Grøft og boring
Prosjektfase
Detaljplanlegging
Planlagt anleggsstart
Første halvdel av 2023
Planlagt anleggstid
1,5 år

Flere eiendommer i Kirkedalsveien, Lønnveien, Krumveien og Østenåsveien har hatt problemer med tilbakeslag av kloakk fra offentlig nett eller overflatevann fra vei og terreng. Blant annet under den kraftige nedbørsperioden i august 2016. 

Kommunen har på bakgrunn av dette sett på mulige tiltak i området for å redusere fremtidig risiko for tilbakeslag og oversvømmelse på privat eiendom. Andre VA-tekniske forhold er også vurdert.

Målet med prosjektet er å:

  • Redusere sannsynligheten for tilbakeslag fra kommunens avløpsnett. 
  • Redusere antallet og omfanget av skader som følge av overflatevann i området.
  • Styrke driftssikkerheten og kapasiteten i vannforsyningsnettet.
  • Redusere antallet direkte påkoblingspunkter til kommunale vannledninger.

Delprosjekter

Prosjektet er det første av potensielt flere prosjekter som vil kunne bli gjennomført i området, for å møte utfordringene med økt nedbør. Det kan bli aktuelt å sette i gang en forundersøkelse for å utrede behovet for videre separering av spill- og overvann over kirkegården og opp mot Gamle Ringeriksvei/Haslum skole.

Relevante dokumenter 

Kontakt 

Prosjektleder: Hildegunn Østerbø Sørumshagen hildegunn.sorumshagen@baerum.kommune.no

Prosjektansvarlig: Hans Petter Johnsen hans.petter.johnsen@baerum.kommune.no

Kart over hvilke strekninger som får nye offentlige vann- og/eller avløpsledninger.