Kirkedalsveien

Kommunen legger nytt ledningsnett for å redusere risiko for tilbakeslag og oversvømmelse, og for å forsterke vannforsyningen.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Anleggsmetode
Grøft og boring
Prosjektfase
Anleggsutførelse pågår
Planlagt anleggsstart
November 2023
Planlagt anleggstid
1,5 år

Flere eiendommer i Kirkedalsveien, Lønnveien, Krumveien og Østenåsveien har hatt problemer med tilbakeslag av kloakk fra offentlig nett eller overflatevann fra vei og terreng. Blant annet under den kraftige nedbørsperioden i august 2016. 

Kommunen har på bakgrunn av dette sett på mulige tiltak i området for å redusere fremtidig risiko for tilbakeslag og oversvømmelse på privat eiendom. Andre VA-tekniske forhold er også vurdert.

Målet med prosjektet er å:

 • Redusere sannsynligheten for tilbakeslag fra kommunens avløpsnett. 
 • Redusere antallet og omfanget av skader som følge av overflatevann i området.
 • Styrke driftssikkerheten og kapasiteten i vannforsyningsnettet.
 • Redusere antallet direkte påkoblingspunkter til kommunale vannledninger.

Delprosjekter

Prosjektet er det første av potensielt flere prosjekter som vil kunne bli gjennomført i området, for å møte utfordringene med økt nedbør. Det kan bli aktuelt å sette i gang en forundersøkelse for å utrede behovet for videre separering av spill- og overvann over kirkegården og opp mot Gamle Ringeriksvei/Haslum skole.

Status:

 • Entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS er tildelt kontrakt for dette prosjektet.
 • Anleggsarbeidene startet opp november 2023.
 • Ny vannledning (VL250 mm) er etablert fra kirkegården til borehull mot Kirkeveien.
 • Kumgruppe nede ved Kirkeveien 105/Kirkedalsveien 62 er under utførelse.
 • Spunting mellom Krumveien og Kirkedalsveien (V20 -V7) for etablering av VL, OV og SP.
 • Det er igangsatt graving av grøft langs Kirkeveien i retning Kirkedalsveien.

Fremdrift:

 • Det er estimert en anleggstid på 1,5 år. Forsinket start, medfører at arbeidene vil pågå frem til våren 2025.
 • Spunting av trase mellom Krumveien og Kirkedalsveien vil være ferdig utført løpet av februar.
 • Det startes opp i april/mai med etablering av ledninger fra kumgruppe helt sør i Kirkedalsveien og oppover mot krysset Kirkedalsveien/Lønnveien.
 • VL fra boregrop legges mot kum V10.

Relevante dokumenter 

Kart over hvilke strekninger som får nye offentlige vann- og/eller avløpsledninger.

Kontaktpersoner