Hvert salgs- og skjenkebevillingsted skal ha en styrer og stedfortreder som må godkjennes av kommunen.

Alle serveringssteder må også ha en daglig leder som er til stede i lokalet.

Krav til styrer og stedfortreder:

  • Må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide der som eier
  • Styrer må ha styringsrett og ansvar over skjenkingen. Stedfortreder er vikar for styrer
  • Må være over 20 år og
  • Må ha bestått kunnskapsprøven for skjenking/salg
  • Må ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og andre lovregler som har sammenheng med alkohollovens formål

Krav til daglig leder på stedet:

  • Må ha reelt ansvar for den daglige driften
  • Over 18 år
  • Må ha bestått etablererprøven
  • Må ha uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Daglig leder må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av et serveringssted.

Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny daglig leder, styrer og stedfortreder dersom de slutter. Diplom for beståtte prøver må legges ved søknaden. Dette er ikke nødvendig hvis prøven er tatt i Bærum kommune.

Søknad om ny styrer eller stedfortreder  

Informasjon om kunnskapsprøven

Informasjon om etablererprøven

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA