For å kunne selge øl og annen drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, må man ha salgsbevilling gitt av kommunen. En salgsbevilling varer i inntil fire år. Salgsbevillingene som gis nå varer til 30. september 2024.

Folkehelsekontoret behandler søknader om salgsbevilling. Søknadene behandles etter Alkoholloven.

Søk om salgsbevilling for alkohol

Salgstider for alkohol i Bærum kommune

Følgende må legges ved søknaden:

  • Aksjeeierbok på AS og underliggende selskaper
  • Kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Ytterligere dokumenter kan bli etterspurt senere. Hvis man ikke laster opp vedleggene sammen med søknaden, må de ettersendes til post@baerum.kommune.no så raskt som mulig.

Nettbutikker

Nettbutikker må ha salgsbevilling i alle kommuner de skal selge alkohol i. De følger samme regler som fysiske butikker. Bærum kommune har fokus på at det er god internkontroll for utlevering av alkoholholdig drikk.

Behandling av søknader

Søknaden oversendes fra kommunen til sosialtjenesten, politi, kemner og Skatteetaten for uttalelse. Den kan også bli oversendt andre instanser. Det gis ikke salgsbevilling til kiosker og bensinstasjoner.

En salgsbevilling koster minst 1 960,- kr i året, basert på butikkens omsetning av antall liter alkohol. Beløpet indeksreguleres hvert år.

Vandelskrav

Sentrale personer i driften må ha uklanderlig vandel. Kommunen sjekker blant annet styreleder, daglig leder og eiere. Det er relevant å vektlegge tidligere brudd på blant annet alkohollovgivningen, lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder

Hver salgsbevilling skal ha en styrer og stedfortreder som må godkjennes av kommunen. 

Mer informasjon om styrer og stedfortreder finner du her.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA