Salgsbevilling

For å kunne selge øl med et lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent alkohol, må man ha bevilling gitt av kommunen. Salgsbevilling gis for inntil 4 år av gangen.

Folkehelsekontoret behandler søknader om salgsbevilling. Søknadene behandles etter alkoholloven.

Avgjørelse av søknader

Politiet og sosialtjenesten uttaler seg om alle nye søknader før de avgjøres.

Det gis ikke salgsbevilling til kiosker og bensinstasjoner.

En salgsbevilling koster minst 1630 kr i året, basert på butikkens omsetning av antall liter alkohol.

Vandelskrav

Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha brutt  alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål og regnskaps- skatte- og avgiftslovgivningen.

Link til elektronisk bestilling av skatteattest fra kemner i Asker og Bærum (søk skatteattest)
Link til elektronisk bestilling av skatteattest fra kemner i Oslo

Styrer og stedfortreder

Hver bevilling skal ha en styrer og stedfortreder som må godkjennes av kommunen. Disse må være ansatt i butikken eller være eier, de må være over 20 år og ha kunnskapsprøven. Videre må de ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær har stedfortrederen ansvaret. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den tidligere slutter.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA