Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å seksjonere eiendommen din.

Hva kreves?

Ved seksjonering av en eiendom opprettes et sameie der bebyggelsen på eiendommen deles opp i flere eierseksjoner. Du kan selv søke om å seksjonere eiendommen din, eller søke bistand fra rådgivende konsulenter. En søknad kan i mange tilfeller være en omfattende prosess med mange dokumentasjoner og formelle krav. Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven.

Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på tillatelse dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven​3 og har kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel. Dette gjelder likevel ikke for boligseksjoner som skal inngå i en samleseksjon, eller som skal brukes til fritidsbolig. For eldre boliger må lovlig etablerte boenheter avklares med byggesaksavdelingen i kommunen.  

Saksbehandlingstiden begynner å løpe når komplett søknad er mottatt. Hvis søknaden er ufullstendig eller mangelfull, vil det i tillegg til gebyret for seksjonering, påbeløpe timepris pr. påbegynte time for saksbehandling. Saksbehandlingstiden for søknad om re/seksjonering er 12 uker jfr. Esl § 12.

For søknader som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretning/kontorforretning. Fristen er 16 uker og er fra seksjoneringsvedtaket er fattet.

Den samlede fristen i seksjoneringssaker som gjelder registrering av utendørs tilleggsdeler, kan følgelig bli 12 uker + 3 uker (klagefrist på vedtak) + 16 uker, til sammen 31 uker. Hvis kommunens vedtak blir påklaget, kan det gå lengre tid.

Seksjonering egner seg for eksempel for oppdeling av boligblokker og andre flerboligbygg, samt næringsbygg med forskjellige eiere. Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer. Etter opprettelsen av sameiet vil hver seksjon ha et eget grunnbokblad hos tinglysingen, og seksjonen kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

I tillegg til selve bruksenheten (boligen/næringslokalet) kan en seksjon også omfatte andre arealer som man ønsker at skal tilhøre bruksenheten. Dette heter tilleggsarealer. Man kan enten ha tilleggsarealer i bygning eller tilleggsareal i grunn. Slike tilleggsarealer kan for eksempel være en garasjeplass, en bod eller et uteareal. Dersom dere ønsker å legge et uteareal til en seksjon som et tilleggsareal kreves det at kommunen holder en oppmålingsforretning av utearealet. Se side om uteareal for mer informasjon om utearealer som tilleggsdeler.

Hvordan søke om seksjonering?

Fyll ut skjema «søknad om seksjonering»

Hvis det ikke er de som eier eiendommen som signerer i skjemaet må dere legge ved en fullmakt som gir personen de nødvendige rettighetene til å signere søknaden.

Legg ved et situasjonsplan over eiendommen

Situasjonsplanen må minst vise:

  • Grensene til eiendommen
  • Bebyggelsen på eiendommen
  • Gårdsnummer og bruksnummer

Se et eksempel på et situasjonsplan her.

Du kan finne situajonsplan for din eiendom her Bærumskart.

Legg ved plantegninger for alle etasjene

Dere må sende inn plantegninger for alle etasjene til all bebyggelsen på eiendommen.

Plantegningen må inneholde:

  • Tydelig markering av de ulike seksjonene
  • Forslag til seksjonsnummer
  • Gårdsnummer og bruksnummer
  • Informasjon om av de ulike rommene brukes til

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsareal til en eller flere seksjoner må dette komme tydelig frem på tegningene. Tilleggsarealer er areal man ikke kan nå fra hoveddelen til seksjonen uten å måtte gå ut av hoveddelen til seksjonen (selve boenheten), for eksempel en parkeringsplass, en kjellerbod eller en fundamentert terrasse med direkte atkomst ned på terrenget. Marker tilleggsarealet med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummeret på tegningen.

Se eksempel på plantegninger her eksempel på plantegninger her.

Plantegninger over din bebyggelse finner du på Bærum kommunes saksinnsyn eller ved oppmøte hos Plan- og bygningstjenestens ekspedisjon. For en del eldre bebyggelse finnes plantegningen kun hos Plan- og bygningstjenestens ekspedisjon.

Lag vedtekter til sameiet

Det er et krav i eierseksjonsloven at alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene må minst inneholde opplysninger om hvilken eiendom vedtektene gjelder for og en bestemmelse om hvor mange medlemmer styret skal ha.

Send vedtektene inn sammen med søknaden. 

Søknaden om seksjonering sendes til: 
Bærum kommune, Geodata
Postboks 700 
1304 SANDVIKA.

Gebyr for kommunens arbeid med saken følger av eierseksjonslovens § 15 og kommunens gebyrregulativ:  Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet § 31.

Faktura for gebyrene vil bli sendt ut etter at kommunen har behandlet saken ferdig og saken kan avsluttes. 

Reseksjonering

Ved endring av seksjoneringen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. For mer informasjon se reseksjonering.

Nyttige lenker

Aktuelle lover

Eierseksjonsloven
Matrikkelloven
Jordlova
Kommunal- og moderniseringsdepartementet nettsider
Departementets sider om eierseksjonsloven
Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler
Oversikt over tolkningsuttalelser
Departementets tolkingsuttalelse om lovlig etablert bruk av boenhet

Kartverkets rundskriv for tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.