Her finner du informasjon om oppmåling av utearealer i forbindelse med seksjonering- eller reseksjoneringssak.

Seksjonering av utearealet

Det kan søkes om reseksjonering eller seksjonering etter eierseksjonsloven og oppmåling etter matrikkeloven for å få seksjonert uteareal.

Uteareal kan kun opprettes som rette linjer og punkter. Gjelder fra 26.06.2021 jfr. Matrikkelforskriften.

Skal utearealet seksjoneres, behandles dette som en re/seksjoneringssøknad sammen med rekvisisjonssøknad for oppmåling. Uteareal kan samtidig med re/seksjoneringssøknaden. Saksbehandlingstid etter lovverket er 12 uker for re/seksjoneringssøknaden og 16 uker for rekvisisjonssøknad for oppmåling.

Søknadsskjema om seksjonering

Veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering

Søknadsskjema med veiledning for reseksjonering

Veiledning til utfylling av «søknad om reseksjonering

Søknadskjema sendes inn sammen med rekvisisjon av oppmålingsforretning med vedlegg som finner du her.

 

Ansvarlig søker for oppmålingsforretning eller kontorforretning må sørge for at følgende vilkår er oppfylt.

Grensene mellom bruksenhetene må være tegnet inn slik at det i ettertid ikke oppstår tvil om hvor grensene går og hvilket areal som tilhører hvilken seksjon. Arealene for hver seksjon må komme tydelig frem og beskrevet i tegningene. Hvert uteareal markeres med TG snr (tilleggsareal grunn) (x) og fellesarealene med FE (fellesareal). Situasjonsplan for seksjonering av uteareal med fellesareal skal vedlegges søknaden som A4 eller A3 format.  Alle seksjoner skal komme frem til egen seksjon fra fellesarealet. Det kan være nødvendig med flere kartskisser for større seksjoneringssøknader.

NB! I følgebrevet må det tydelig fremkomme om man ønsker oppmålingsforretning eller kontorforretning.

Oppmålingsforretning  

Dersom partene ønsker at utearealet skal merkes, må forretningen gjennomføres med oppmåling på stedet med oppmøte, oppmåling og merking i terrenget. Det samme gjelder for klarlegging av yttergrenser mot naboeiendom ved usikre grenser. 

Kontorforretning 

Forutsetningen for å kunne benytte kontorforretning er at tilleggsdelen som uteareal er entydig fastsatt med koordinater jamfør Matrikkelforskriften § 40 fra eksternt oppmålingsfirma.. Det er ikke nødvendig å foreta merking når grensene kan legges inn i matrikkel med samme nøyaktighet som andre eiendomsgrenser (NOU1999). For at grensepunkt skal kunne fastsettes uten oppmåling i marka skal det opplyses om metode for uttak av koordinatene digitalt (Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser). Det forutsettes at koordinater er oversendt med dokumentasjon. Koordinatene skal stemme med situasjonskart og skal foreligge i kof, sosi eller vgt-format.   

Grensen blir ikke merket i terrenget ved kontorforretning. Eventuell klarlegging av yttergrenser mot naboeiendom ved usikre grenser, må fortsatt skje med oppmålingsforretning (oppmøte, oppmåling og merking i terrenget). 

Bærum kommune krever at det sendes inn dokumentasjon iht. kravspesifikasjon, for innsendte data/koordinater som skal brukes i kontorforretninger i seksjonering/reseksjoneringssøknader.

Innsendte data/koordinater skal overholder krav ifølge Kartverkets gjeldende standarder og lovverk innen eiendomsgrenser.

Dokumentasjon/rapport for innsendte koordinater/data skal inneholde følgende

 1. Oppdragsgiver
  Er det andre enn oppdragsgiver/søker som leverer koordinater, skal det dokumenteres med hvilket firma og navn på landmåler.
 2. Datum
  Koordinater skal leveres i Euref 89 UTM sone 32.
 3. Prosjekterte data
  Det skal spesifiseres om leverte koordinater er prosjekterte eller innmålte «as built» data. Det skal vedlegges koordinater med dokumentasjon, analyser og arealberegning av uteareal.
  Det må komme klart frem hvilke koordinater som er relevant for saken, som kartvedlegg.
 4. Oppmålte data
  Ved innsendte oppmålte koordinater må det komme klart frem hvilke koordinater som er relevant for saken, som kartvedlegg.
  Det skal vedlegges koordinater med dokumentasjon, analyser og arealberegning av uteareal.
 5. Spesifisering om enkelte koordinater er hushjørne/murhjørne
  Det må spesifiseres dersom enkelte innsendte koordinater for den planlagte bruksrettsgrensen er hushjørne eller murhjørne.
 6. Fil-format
  Koordinater skal leveres i Kof -, SOSI- eller VGT-format.
  Det skal være kodet som linjer og grensepunkte, for eksempel hushjørne 4090.
 7. Arealberegning
  Arealene skal leveres på VGT-format/arealberegning. Skal i tillegg oppgis som kartgrunnlag på PDF-format.
 8. Kartvedlegg
  Kartvedlegg og oversikt over koordinatene og grenselinjer skal vedlegges og leveres på PDF-format. I tillegg må kartet tydelig vise de ulike tilleggsarealene, fellesarealer og bygninger.

Søknaden skal inneholde en egenerklæring om at vilkårene for seksjonering i § 7 er oppfylt.

§ 35.Uteareal til eierseksjon 

Tinglysingsmyndigheten kan kreve at eksklusiv bruksrett for eierseksjon til del av ubebygd fellesareal, skal være klarlagt i oppmålingsforretning og være ført i matrikkelen før tinglysing. 

Hva koster det?

For saker med oppmåling av uteareal betales det saksbehandlingsgebyr for oppmålingssøknad og seksjoneringsvedtak i henhold til gebyrregulativet § 31.

 

Nyttige lenker

Aktuelle lover

Kartverkets rundskriv for tinglysingen 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.