Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å endre på en allerede seksjonert eiendom

Hva får du?

Ved reseksjonering endrer du en allerede seksjonert eiendom/sameie. Du kan selv søke om å reseksjonere eiendommen din, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke. Reseksjonering reguleres av eierseksjonsloven.

Ved en reseksjonering kan dere for eksempel legge til eller overføre arealer mellom seksjoner eller fellesarealene. Hvem som må signere søknaden og hvilke samtykker som eventuelt trengs kan du se en oversikt over her: Kartverkets oversikt om reseksjonering.

Dersom reseksjoneringen medfører endringer eller nye tilleggsarealer i grunn må det gjennomføres en oppmålingsforretning over arealene. Se link til uteareal for mer informasjon om utearealer som tilleggsdeler.

Hvordan søke om reseksjonering?

Fyll ut skjema «søknad om reseksjonering»

Hvis det ikke er de som eier eiendommen som signerer i skjemaet må dere legge ved en fullmakt som gir personen de nødvendige rettighetene til å signere søknaden.

Dere må også se om dere trenger signaturer fra styret og samtykke fra andre for å få gjennomført reseksjoneringen. Se oversikt over dette her: Kartverkets oversikt om reseksjonering.

Legg ved et situasjonsplan over eiendommen

Situasjonsplanen må minst vise:

  • Grensene til eiendommen
  • Bebyggelsen på eiendommen
  • Gårdsnummer og bruksnummer

Se et eksempel på et situasjonsplan her.

Du kan finne situajonsplan for din eiendom her Bærumskart.

Legg ved plantegninger for etasjene der det skjer endringer

Dere må sende inn plantegninger som viser den endrede situasjonen på eiendommen.

Plantegningen må inneholde:

  • Tydelig markering av de ulike seksjonene
  • Forslag til seksjonsnummer
  • Gårdsnummer og bruksnummer
  • Informasjon om av de ulike rommene brukes til

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsareal til en eller flere seksjoner må dette komme tydelig frem på tegningene. Tilleggsarealer er areal man ikke kan nå fra hoveddelen til seksjonen, for eksempel en parkeringsplass eller en kjellerbod. Marker tilleggsarealet med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummeret på tegningen.

 Se eksempel på plantegninger her

Plantegninger over din bebyggelse finner du på Bærum kommunes saksinnsyn eller ved oppmøte hos Plan- og bygningstjenestens ekspedisjon. For en del eldre bebyggelse finnes plantegningen kun hos Plan- og bygningstjenestens ekspedisjon.

Legg ved eksisterende tinglyste seksjonering

Dere må legge ved eksisterende tinglyste seksjonering slik at kommunen kan kontrollere hva den faktiske endringen går ut på. Eksisterende tinglyste seksjonering kan bestilles hos Kartverket. 

Søknaden om reseksjonering sendes til:

Bærum kommune, Geodata
Postboks 700 
1304 SANDVIKA.

Kommunen foretar nødvendig kontroll og saksbehandling fram til vedtak og oversendelse til tinglysing.

Gebyr for kommunens arbeid med saken følger av eierseksjonslovens § 15 og kommunens gebyrregulativ: Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet § 31.

Faktura for gebyrene vil bli sendt ut etter at kommunen har behandlet saken ferdig og saken kan avsluttes.

Nyttige lenker

Aktuelle lover

Plan og bygningsloven

Eierseksjonsloven
Matrikkelloven
Jordlova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nettsider
Departementets sider om eierseksjonsloven 
Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler
Oversikt over tolkningsuttalelser
Departementets tolkingsuttalelse om lovlig etablert bruk av boenhet

Kartverkets rundskriv for tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.