Hovedformål for ordningen

Fra 2021 er ordningen med frivillighetsmidler endret og koblet tydeligere til kommunens satsning på frivillighet, innbyggersamarbeid og innovasjon.

Kommunens tre frivilligsentraler (Rykkinn, Sandvika og Fornebu) mottar en andel av frivillighetsmidlene til aktivitetsmidler, og en andel er utviklingsmidler for frivillige organisasjoner i kommunen.

Formålet med frivillighetsmidlene er å stimulere frivillige organisasjoner med midler til oppstart av nye aktiviteter eller tiltak, gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Kommunen ønsker å styrke utviklingsdimensjonen – muligheten til å prøve ut nye frivillighetssamarbeid som skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode. Søknader som bidrar til nysatsing vil bli prioritert innenfor denne tilskuddsordningen. Hvis tiltakene er gode, virker og kan utvikles/utrulles videre er det andre tilskuddsordninger som kan bistå videre.

Bærums kommunes tilskuddspott til frivilligheten er i 2021 styrket med midler fra Bærumspakken. De ekstra midlene skal stimulere til ekstraordinære koronarelaterte utviklingstiltak for å sikre et tilbud gjennom nedstengningsperioder. Tiltakene bør komme søker og frivilligheten til gode etter at krisesituasjonen er over og når «normaldrift» kan gjenopptas.

Søknadsfrist

1. mars for 2021. Søknadsfrist for frivillighetsmidler 2022 er 1. oktober 2021.

Hvem kan søke? 

  • Frivillige organisasjoner i Bærum kommune. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret i henhold til frivillighetsregisterloven.

Målgruppe? 

Kommunens innbyggere

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Krav til dokumentasjon

  • Beskrivelse av aktivitet og budsjett

 

Søknadsskjema Frivillighetsmidler

 

Frivillighet