Her finner du informasjon om hvordan du søker og bytter barnehageplass, og endrer søknaden din.

Hovedopptaket til barnehage har søknadsfrist 1. mars. Denne fristen gjelder for barnehageplass fra høsten samme år. Søkere som ønsker plass etter 30. november er ikke med i hovedopptaket. Tildeling av plassene starter i mars.

De første tilbudene om barnehageplass sendes medio mars og hovedopptaket fortsetter frem til juni.

Søk om, bytte, endre kontaktopplysninger eller si opp barnehageplass

Hvor har barnet rett til barnehageplass?

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Flytter du til Bærum kommune kan du søke for barnet ditt når adresse og innflytningstidspunkt er klart.

Retten til barnehageplass gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen 1. mars. Du kan søke inntil fem ulike barnehager, både private og kommunale. Kommunen prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg og så videre. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler nedfelt i barnehagens vedtekter før det søkes plass.

Når har barnet rett til plass i barnehage?

Tidspunktet barnet har rett til å begynne i barnehage, avhenger av når på året barnet er født.

Barn uten barnehageplass:

 • som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
 • som fyller ett år i desember er ikke omfattet av rett til plass inneværende år, men har rett til barnehageplass fra august neste år. Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Søkere som ønsker plass etter 30. november er ikke med i hovedopptaket, men deltar i løpende opptak.

Flytter du ut av kommunen kan du beholde plassen i maks tre måneder i kommunale barnehager. Private barnehager har egne vedtekter.

Retten til plass i barnehage er oppfylt når tilbud om plass er mottatt.
Betalingen for plass i barnehage begynner fra den 1. i måneden barnet har fått plass.

Hvordan søker jeg om barnehageplass?

Alle søknader sendes via søknadsportalen. Foresatt uten MinId eller 11-sifret fødselsnummer må kontakte Barnehagekontoret for å få søknadsskjema tilsendt: barnehage@baerum.kommune.no

Søk om, bytte, endre kontaktopplysninger eller si opp barnehageplass

Det er samordnet opptak, og opptaket skjer i nært samarbeid med barnehageeierne/styrerne. Opptaket skjer samtidig for private og kommunale barnehager.

Kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler og vedtekter. Det er svært viktig å sette seg inn i disse før søknad sendes.

Når søknaden er behandlet sendes bekreftelse til din Digitale postkasse fra Barnehagekontoret.

Hvordan endre en søknad?

For å endre på en søknad må du logge inn via søknadsportalen. Dersom det tidligere er takket nei til plass, eller tilbud om plass forble ubesvart, er søknaden slettet og ny søknad må sendes.

Merk at i hovedopptaket er søknadsportalen stengt for endringer i ca. 4–5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon lenger ned på siden eller på nettsiden «Ofte stilte spørsmål».

Barnehagekontoret har i opptaksperioden sterkt begrenset telefontilgang. Søkere må derfor vente på skriftlig svar. Avslag om barnehageplass fra august–november sendes så snart hovedopptaket er avsluttet, senest i løpet av juni måned.

Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige i august, september, oktober og november. 
En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager/familiebarnehager på et felles søknadsskjema.
Barnehagekontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og private barnehager.

Alle søknader registreres av og bekreftes skriftlig fra Barnehagekontoret. Den enkelte barnehage har tilgang til sin egen venteliste Barnehagekontoret tildeler plass til de kommunale barnehagene. Private eiere tildeler plass i egne barnehager.

I vår barnehageoversikt kan dere gjennom filtrene på siden se hvilke barnehager som er kommunale og private, og hvilke områder barnehagene hører inn under.

Du kan søke på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage. Det er dine barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; vi prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg og så videre.

Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.

Bedriftsbarnehagene og to internasjonale barnehager er unntatt samordnet opptak.

I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige i august, september, oktober og november. Plasser som blir ledige i løpet av året, fylles opp umiddelbart i såkalt supplerende opptak.

Du må være innlogget for å endre søknad. Det er kun hovedsøker/regningsmottaker som kan logge seg inn og endre på søknaden.

I hovedopptaket om våren er søknadsportalen stengt for endringer/nye søknader i ca. 4-5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Private og kommunale barnehager har ulike opptaksregler.
De private er vedtatt av det enkelte styre, de kommunale av Kommunestyret.

Følgende prioriterte opptakskriterier gjelder alle barnehagene jfr.
Barnehageloven §18:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne
Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser.
Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må vurdere funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet.
Sakkyndig instans er de faglige instanser som lege, helsestasjon, fysioterapeut, pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder ved søknadsdato.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester
§§ 4 – 12 og 4 – 4, annet og fjerde ledd.
Krav til dokumentasjon: Kopi av barnevernets vedtak.

Øvrige private opptaksregler:
Finnes på nettsidene til den enkelte barnehage eller ved henvendelse til barnehagen.

Øvrige kommunale opptaksregler:
Prioriterte opptakskriterier:
3. Barn som er skolestartere påfølgende skoleår.
4. Barn fra familier som har foreldre eller søsken med alvorlig og varig sykdom.
Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon fra behandlende instans. Dokumentasjonen må beskrive familiens behov for avlastning. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder ved søknadsdato.
5. Barn som har foreldre som deltar i Bærum kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
6. Søskenprioritering. Gjelder søsken av barn som har plass i den kommunale barnehagen. Ikke krav til dokumentasjon, men søskens navn, fødselsdato og i hvilken barnehage det går i, må skrives i søknadsskjemaets tilleggsopplysningsfelt.
7. Enslig forsørger i arbeid eller under utdanning. Med enslig forsørger menes ugift/ikke samboende, separert/skilt eller enke/enkemann. Ved ny samboer eller nytt ekteskap regnes man ikke lenger som enslig. Heller ikke ved midlertidig fravær fra hjemmet grunnet studier eller arbeid.
Krav til dokumentasjon: Kopi av vedtak om barnetrygd fra Nav eller bostedsbevis fra Folkeregisteret. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder fra søknadsdato. Dokumentasjonen sendes pr. post/e-post med henvisning til barnets navn og fødselsnummer.
Uten dokumentasjon blir søknaden behandlet som en ordinær søknad om barnehageplass.

Tildeling av plass i kommunale barnehager skjer etter følgende rekkefølge med utgangspunkt i ønskede barnehager:
1. Barn med prioriterte opptakskriterier
2. Alderskø – det eldste barnet først

Gjelder alle barnehager:

 • Kode 10- Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Krav til dokumentasjon: sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Kode 11- Barn med utsatt skolestart
  • Krav til dokumentasjon: Vedtak fra rektor.
 • Kode 20- Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
  • Krav til dokumentasjon: Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

Øvrige kommunale opptaksregler (gjelder kun i kommunale barnehager):

 • Kode 30- Barn i familier som har store belastninger på grunn av sykdom hos foresatte eller søsken. Med sykdom menes i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom.
  • Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen eller funksjonsnedsettelse er alvorlig og varig.
 • Kode 40- Barn fra familier der foresatte deltar i introduksjonsprogram
  • Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Flyktningkontoret.
 • Kode 50- Barn med søsken i kommunal barnehage (trenger ikke dokumenteres)
 • Kode 60- Enslig forsørger i arbeid eller under utdanning.
  • Krav til dokumentasjon: Kopi av vedtak om barnetrygd fra Nav eller bostedsbevis fra Folkeregisteret.
 • Øvrige søkere – Kode 70

Tilbud om plass sendes til søkers og medsøkers digitale postkasse. Det kan imidlertid forekomme at man får telefonisk forespørsel før skriftlig tilbud sendes. Alle spørsmål vedrørende tilbud om plass må rettes til barnehagens styrer.

Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten. Søknaden slettes også om man takker nei eller lar tilbudet forbli ubesvart.

Ny søknad må sendes for å bli satt på venteliste igjen.

Det benyttes samme skjema som ved førstegangssøknad.

Vær oppmerksom på at dobbel betaling må påregnes ved overflytting midt i året.

Endring av oppholdstid avgjøres av styrer i den enkelte barnehage.

Etter hovedopptaket om våren, med tildeling av plasser fra august, sender Barnehagekontoret avslag til de som ikke har fått tilbud. Avslag gir klagerett.

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder gjeldene fra den 1. eller 15. i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars forlenges oppsigelsestiden ved at det må betales for plassen ut juni måned. Oppholdsavgiften betales ut oppsigelsestiden.

Private barnehager har ulike oppsigelsestider, som finnes i den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Nyttige lenker og dokumenter