Lovfestet rett til plass gjelder søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars. Det gjelder også de som fyller ett år innen utgangen av november. Søkere må være bosatt i Bærum kommune.

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Bærum, men barnet må ha bostedsadresse i Bærum ved oppstart.

Dette må påføres i søknaden.

Retten til plass er oppfylt når tilbud om plass i kommunen er sendt.

 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år.
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år.
 • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Plasstilbud og betaling vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass.

Søkere som ønsker plass etter 30. november er ikke med i hovedopptaket.

Søk om, bytte, endre kontaktopplysninger eller si opp barnehageplass

Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige i august, september, oktober og november. 
En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager/familiebarnehager på et felles søknadsskjema.
Barnehagekontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og private barnehager.

Alle søknader registreres av og bekreftes skriftlig fra Barnehagekontoret.
Den enkelte barnehage har tilgang til sin egen venteliste.
Barnehagekontoret tildeler plass til de kommunale barnehagene.
Private eiere tildeler plass i egne barnehager.

I vår barnehageoversikt kan dere gjennom filtrene på siden se hvilke barnehager som er kommunale og private, og hvilke områder barnehagene hører inn under.

Du kan søke på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage. Det er dine barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; vi prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg og så videre.

Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.

Bedriftsbarnehagene og to internasjonale barnehager er unntatt samordnet opptak.

I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige i august, september, oktober og november. Plasser som blir ledige i løpet av året, fylles opp umiddelbart i såkalt supplerende opptak.

Du må være innlogget for å endre søknad. Det er kun hovedsøker/regningsmottaker som kan logge seg inn og endre på søknaden.

I hovedopptaket om våren er søknadsportalen stengt for endringer/nye søknader i ca. 4-5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Private og kommunale barnehager har ulike opptaksregler.
De private er vedtatt av det enkelte styre, de kommunale av Kommunestyret.

Følgende prioriterte opptakskriterier gjelder alle barnehagene jfr.
Barnehageloven §13:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne
Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser.
Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må vurdere funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet.
Sakkyndig instans er de faglige instanser som lege, helsestasjon, fysioterapeut, pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder ved søknadsdato.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester
§§ 4 – 12 og 4 – 4, annet og fjerde ledd.
Krav til dokumentasjon: Kopi av barnevernets vedtak.

Øvrige private opptaksregler:
Finnes på nettsidene til den enkelte barnehage eller ved henvendelse til barnehagen.

Øvrige kommunale opptaksregler:
Prioriterte opptakskriterier:
3. Barn som er skolestartere påfølgende skoleår.
4. Barn fra familier som har foreldre eller søsken med alvorlig og varig sykdom.
Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon fra behandlende instans. Dokumentasjonen må beskrive familiens behov for avlastning. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder ved søknadsdato.
5. Barn som har foreldre som deltar i Bærum kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
6. Søskenprioritering. Gjelder søsken av barn som har plass i den kommunale barnehagen. Ikke krav til dokumentasjon, men søskens navn, fødselsdato og i hvilken barnehage det går i, må skrives i søknadsskjemaets tilleggsopplysningsfelt.
7. Enslig forsørger i arbeid eller under utdanning. Med enslig forsørger menes ugift/ikke samboende, separert/skilt eller enke/enkemann. Ved ny samboer eller nytt ekteskap regnes man ikke lenger som enslig. Heller ikke ved midlertidig fravær fra hjemmet grunnet studier eller arbeid.
Krav til dokumentasjon: Kopi av vedtak om barnetrygd fra Nav eller bostedsbevis fra Folkeregisteret. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder fra søknadsdato. Dokumentasjonen sendes pr. post/e-post med henvisning til barnets navn og fødselsnummer.
Uten dokumentasjon blir søknaden behandlet som en ordinær søknad om barnehageplass.

Tildeling av plass i kommunale barnehager skjer etter følgende rekkefølge med utgangspunkt i ønskede barnehager:
1. Barn med prioriterte opptakskriterier
2. Alderskø – det eldste barnet først

Gjelder alle barnehager:

 • Kode 10- Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Krav til dokumentasjon: sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Kode 11- Barn med utsatt skolestart
  • Krav til dokumentasjon: Vedtak fra rektor.
 • Kode 20- Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
  • Krav til dokumentasjon: Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

Øvrige kommunale opptaksregler (gjelder kun i kommunale barnehager):

 • Kode 30- Enslig forsørger i arbeid eller under utdanning.
  • Krav til dokumentasjon: Kopi av vedtak om barnetrygd fra Nav eller bostedsbevis fra Folkeregisteret.
 • Kode 40- Barn fra familier som har foreldre eller søsken med alvorlig sykdom.
  • Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen eller funksjonsnedsettelse er alvorlig og varig.
 • Kode 51- Barn fra familier der foresatte deltar i introduksjonsprogram
  • Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Flyktningkontoret.
 • Kode 60- Barn med søsken i kommunal barnehage (trenger ikke dokumenteres)

Øvrige søkere – Kode 90

Tilbud om plass sendes til søkers e-postadresse.
Det kan imidlertid forekomme at man får telefonisk forespørsel før skriftlig tilbud sendes. Alle spørsmål vedrørende tilbud om plass må rettes til barnehagens styrer.

Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten. Søknaden slettes også om man takker nei eller lar tilbudet forbli ubesvart.

Ny søknad må sendes for å bli satt på venteliste igjen.

Det benyttes samme skjema som ved førstegangssøknad.

Vær oppmerksom på at dobbel betaling må påregnes ved overflytting midt i året.

Endring av oppholdstid avgjøres av styrer i den enkelte barnehage.

Etter hovedopptaket om våren, med tildeling av plasser fra august, sender Barnehagekontoret avslag til de som ikke har fått tilbud. Avslag gir klagerett.

Har du barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du:

 • Bytter barnehageplass
 • Flytter fra Bærum

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder gjeldende fra den 1. eller den 15. i måneden. Oppholdsavgiften betales ut oppsigelsestiden.

Private barnehager har ulike oppsigelsestider, som finnes i den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Si opp barnehageplassen her.