Plankart Stabekk torg vedtak Teknisk-detaljplan-Gamle-Drammensvei---Gamle-Ringeriksvei-Tekniske-tegninger-side11 Teknisk-detaljplan-Gamle-Drammensvei---Gamle-Ringeriksvei-Tekniske-tegninger-Side-15

Det skal utarbeides en detaljregulering for gater og byrom på Stabekk sentrum.

Planforslag for detaljregulering gater og byrom var lagt ut på offentlig ettersyn/høring ved planutvalgsmøte den 21.09.2023.

Planen omhandler de offentlige gater, veier og byrom på Stabekk sentrum.

Planen inkluderer følgende områder:

 • Fylkesveien, Gamle Ringeriksvei og Gamle Drammensveien
 • De kommunale veiene Jernbaneveien og Nyveien
 • Stasjonstorget og tilknyttet arealer nord for jernbanen (parkering, adkomstareal)
 • Gang- og sykkelvei fra Jernbaneveien til Gamle Ringeriksvei

Det skal sikres at Gamle Drammensvei bygges om til en bymessig gate, der gående og syklende prioriteres.

Saksfremlegg med vedtak og vedlegg

Alle dokumenter i saken

Bærum kommune har utarbeidet en digital 3D-modell av alle bygninger, anlegg, terreng og vegetasjon i hele kommunen. Denne modellen er konstruert på grunnlag av flyfotografering og 3D-skanning, og oppdateres med jevne mellomrom. OBS! Dette er en overordnet modell og det vil være noen unøyaktigheter når det gjelder blant annet terreng (overganger eksisterende og nytt) og eksisterende bebyggelse. I denne modellen vises planforslag for gater og byrom med oppdeling av gaten, gatetrær og parkering. Modellen viser hovedprinsipper som fastsettes i planen, mer detaljert utforming av blant annet byrom vil komme i senere faser.

3D modellen kan sees her

Hva er bakgrunnen for planen?  

Planen er en oppfølging av områderegulering for Stabekk sentrum.

Til områderegulering var det utarbeidet en illustrasjonsplan for gater og byrom som viste blant annet prinsipper for utforming av gatene, eksisterende og nye byrom og overvann. 

Illustrasjonsplanen kan leses her:  

Områderegulering for Stabekk sentrum ble vedtatt i kommunestyret 30.05. 2018.   

Her kan du lese mer om områdereguleringen

Her kan du lese alle dokumenter i saken.

Vi hører gjerne fra deg

Si din mening, høringsfristen for uttalelser er 01.12.2023
Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til: E-post: post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merk henvendelsen med arkivsakID 20/3904 og planID 2021006.

Mulighetsstudiet

Scenarioene illustrert i mulighetsstudien vil brukes som utgangspunkt for diskusjon og oppgaver i verkstedet. Mulighetsstudiet tar også med sammendrag av tidligere medvirkning.

Her finner du mulighetsstudiet. 

Åpent informasjonsmøte

9. november 2023 var det informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen som nå er ute på høring.
Planen legge føringer for hvordan utviklingen i området skal bli i årene som følger.

Her finner du presentasjonen fra møtet.

Åpent digitalt informasjonsmøte

16. februar 2021 inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte, der vi fortalte om prosessen. 

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet. 

Digitale gruppemøter

Orientering planer Stabekk sentrum -

Hvilke prinsipper skal legges til grunn?

Det vil i planen utvikles nærmere prinsipper for gatene og offentlig rom på Stabekk med blant annet følgende tema:

 • Gateutforming
 • Sykkel
 • Overvannshåndtering
 • Byrom – stasjonstorget
 • Forbindelser

Hvordan er fremdriftsplanen?

 1. Februar Varsling planoppstart
 2. 16.02 Åpent digital informasjonsmøte
 3. 4.- 5. mars Digitale gruppemøter
 4. Mars: Uttalelser til varsel planoppstart
 5. Januar 2022 Verksted innspill til stasjonstorget – åpent kontor planer Stabekk
 6. Høst 2021/vinter 2022 Revidering av veitegninger
 7. Høsten 2023 Planforslaget til 1. gangs behandling
 8. Høst 2023 Planforslaget 2. gangsbehandles av planutvalget og vedtas av kommunestyret
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen