Illustrasjonsplanen viser prinsippene for utforming av gater og byrom Illustrasjonsplan forbindelse og bekkeåpning Illustrasjon bekkeåpning

Det skal utarbeides en detaljregulering for gater og byrom på Stabekk sentrum.

I denne detaljreguleringen legges det til rette for:

 • allment tilgjengelige møteplasser og
 • blågrønn struktur styrkes ved opprusting av torg bekkeåpning og
 • etablering av lommeparker

Det skal sikres at Gamle Drammensvei bygges om til en bymessig gate, der gående og syklende prioriteres.

Hva er bakgrunnen for planen?  

Planen er en oppfølging av områderegulering for Stabekk sentrum.

Til områderegulering var det utarbeidet et illustrasjonsplan for gater og byrom som viste blant annet prinsipper for utforming av gatene, eksisterende og nye byrom og overvann.  Illustrasjonsplanen kan leses her:  

Illustrasjonsplanen har vært fulgt opp i en teknisk detaljplan som med nærmere detaljering.

Her kan du se utkast til teknisk detaljplan.  

Områderegulering for Stabekk sentrum ble vedtatt i kommunestyret 30.05.2018.   

Her kan du lese mer om planen

Hvilke prinsipper skal legges til grunn?

Det vil i planen utvikles nærmere prinsipper for gatene og offentlig rom på Stabekk med blant annet følgende tema:

 • Gateutforming
 • Sykkel
 • Overvannshåndtering
 • Byrom – stasjonstorget
 • Forbindelser
 • Bekkeåpning

Hvordan er fremdriftsplanen?

Fremdriftsplanen for arbeidet er:

 • Februar: Varsling planoppstart og
 • 16.02 Åpent digital informasjonsmøte
 • 4.- 5. mars Digitale gruppemøter
 • Mars: Uttalelser til varsel planoppstart
 • April: digitalt verksted
 • Våren 2021: Planutvikling
 • August 2021: Planforslag til politisk behandling
 • September-oktober: Høring og offentlig ettersyn
 • Desember: Vedtatt plan

Hvordan kan jeg få mer informasjon eller medvirke i prosessen?

Gjennom hele planarbeidet er det behov for å involvere naboer, næringsliv og interesserte. Derfor inviterer vi til åpent digitalt informasjonsmøte allerede ved varsling om oppstart.

Åpent digital informasjonsmøte

Tirsdag 16. februar  inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte, der vi fortalte om prosessen. 

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet. 

Digitale gruppemøter

Det er satt opp tre digitale gruppemøter. Her åpnes det for dialog om delområdene som planen omhandler: nedre, midtre og øvre Stabekk sentrum.

 • Nedre Stabekk sentrum gruppemøte: Stasjonstorget. Torsdag 4. mars kl. 12-13
 • Midtre Stabekk sentrum gruppemøte: Tverrforbindelser og bekkeåpning. Fredag 5. mars kl. 13-14
 • Øvre Stabekk sentrum gruppemøte: Torsdag 4. mars kl. 14-15

Ønsker du å delta på disse møtene, ta kontakte med Linn Løvik Francis på e-post linn.francis@baerum.kommune.no og telefon 95 418 066. 

Vil du gi innspill til varsel om oppstart?

Det kan sendes inn innspill til varsel om oppstart, uttalelser merkes med:

 • PlanID 2021006 Stabekk sentrum gater og byrom – detaljregulering.

Fristen for å sende inn innspill er fredag 19. mars.