Illustrasjonsplanen viser prinsippene for utforming av gater og byrom Illustrasjonsplan forbindelser og bekkeåpning Illustrasjon bekkeåpning

Det skal utarbeides en detaljregulering for gater og byrom på Stabekk sentrum.

I denne detaljreguleringen legges det til rette for:

 • allment tilgjengelige møteplasser og
 • blågrønn struktur styrkes ved opprusting av torg bekkeåpning og
 • etablering av lommeparker

Det skal sikres at Gamle Drammensvei bygges om til en bymessig gate, der gående og syklende prioriteres.

Hva er bakgrunnen for planen?  

Planen er en oppfølging av områderegulering for Stabekk sentrum.

Til områderegulering var det utarbeidet en illustrasjonsplan for gater og byrom som viste blant annet prinsipper for utforming av gatene, eksisterende og nye byrom og overvann. 


Illustrasjonsplanen kan leses her:  

Illustrasjonsplanen har vært fulgt opp i et teknisk tegningsgrunnlag. Teknisk tegningsgrunnlag for fylkesveien er nå godkjent av Viken fylkeskommunen. Tegningene kan sees her og viser prinsipper for utforming av Gamle Drammensvei/Gamle Ringeriksvei fra vei til gate. Prinsippene vil danne grunnlag for detaljreguleringsplanen.

Her kan du se utkast til teknisk detaljplan.  

Områderegulering for Stabekk sentrum ble vedtatt i kommunestyret 30.05. 2018.   

Her kan du lese mer om områdereguleringen

Her kan du lese alle dokumenter i saken.

Hvordan kan jeg få mer informasjon eller medvirke i prosessen?

Gjennom hele planarbeidet er det behov for å involvere naboer, næringsliv og interesserte.  

Digitalt verkstedet 7. februar

7. februar inviterte kommunen til verksted. Verkstedet handlet om behovene for offentlig rom -byrom og gater- på Stabekk i dag og i fremtiden.  Stasjonstorget med tilknyttet område er et sentralt område. Utgangspunktet var mulighetsstudien, som ble gjennomført sommer 2021.  Mulighetsstudiet finner du lenger ned på siden.

Her finner du oppsummeringen fra verkstedet.

Kort fra verkstedet 7. februar: 

Her finner du presentasjonen fra verkstedet.

Her finner du gruppeoppgavene.

Vi hører gjerne fra deg.

Send gjerne dine innspill til linn.francis@baerum.kommune.no eller til post@baerum.kommune.no Vi setter stor pris på om du henviser til sak 20/3904.

Mulighetsstudiet

Scenarioene illustrert i mulighetsstudien vil brukes som utgangspunkt for diskusjon og oppgaver i verkstedet. Mulighetsstudiet tar også med sammendrag av tidligere medvirkning.

Her finner du mulighetsstudiet. 

Åpent digitalt informasjonsmøte

Tirsdag 16. februar 2021 inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte, der vi fortalte om prosessen. 

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet. 

Digitale gruppemøter

Her finner du presentasjonen som ble vist for midtre Stabekk sentrum.

Her finner du presentasjonen som ble vist for nedre Stabekk sentrum.

 

Orientering planer Stabekk sentrum - planutvalgsmøte 25.05.2023

Felt S13 Nyveien 30 m fl R21 arkitkekter Bonum Planutvalgmøte 20230525 (3) (pdf)

Mad about Stabekk sentrum planutvalget (3) (pdf)

Stabekk sentrum introduksjon og detaljregulering gater og byrom (pdf)

Stabekkmodellen til Plautvalget 25. mai 2023 (3) (pdf)

230525 Jernbaneveien 15 + 25 (3) (pdf)

Jernbaneveien 11_Presentasjon Kommunen - planutvalg_komprimert (3) (pdf)

Gamle Ringeriksvei 6 Peterhofsveien (pdf)

2023-05-25_ S13 _Presentasjon til Planutvalget (3)m (pdf)

Presentasjon Gamle Ringeriksvei 1 (3) (pdf)

 

 

Hvilke prinsipper skal legges til grunn?

Det vil i planen utvikles nærmere prinsipper for gatene og offentlig rom på Stabekk med blant annet følgende tema:

 • Gateutforming
 • Sykkel
 • Overvannshåndtering
 • Byrom – stasjonstorget
 • Forbindelser
 • Bekkeåpning

Hvordan er fremdriftsplanen?

 1. Februar Varsling planoppstart
 2. 16.02 Åpent digital informasjonsmøte
 3. 4.- 5. mars Digitale gruppemøter
 4. Mars: Uttalelser til varsel planoppstart
 5. Januar 2022 Verksted innspill til stasjonstorget – åpent kontor planer Stabekk
 6. Høst 2021/vinter 2022 Revidering av veitegninger
 7. Våren 2023 Planforslaget til 1. gangs behandling
 8. Høst 2023 Planforslaget 2. gangsbehandles av planutvalget og vedtas av kommunestyret
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen