Illustrasjonsplanen viser prinsippene for utforming av gater og byrom Illustrasjonsplan forbindelse og bekkeåpning Illustrasjon bekkeåpning

Det skal utarbeides en detaljregulering for gater og byrom på Stabekk sentrum.

I denne detaljreguleringen legges det til rette for:

 • allment tilgjengelige møteplasser og
 • blågrønn struktur styrkes ved opprusting av torg bekkeåpning og
 • etablering av lommeparker

Det skal sikres at Gamle Drammensvei bygges om til en bymessig gate, der gående og syklende prioriteres.

Hva er bakgrunnen for planen?  

Planen er en oppfølging av områderegulering for Stabekk sentrum.

Til områderegulering var det utarbeidet et illustrasjonsplan for gater og byrom som viste blant annet prinsipper for utforming av gatene, eksisterende og nye byrom og overvann.  Illustrasjonsplanen kan leses her:  

Illustrasjonsplanen har vært fulgt opp i en teknisk detaljplan som med nærmere detaljering.

Her kan du se utkast til teknisk detaljplan.  

Områderegulering for Stabekk sentrum ble vedtatt i kommunestyret 30.05.2018.   

Her kan du lese mer om planen

Hvordan kan jeg få mer informasjon eller medvirke i prosessen?

Gjennom hele planarbeidet er det behov for å involvere naboer, næringsliv og interesserte. Derfor inviterer vi til åpent digitalt informasjonsmøte allerede ved varsling om oppstart.

Det er avholdt en orientering om Stabekk planene på planutvalgets formøte den 29.04.2021.

Reguleringsavdeling ble presentert en plan for arbeidet med offentlig detaljregulering for gater og byrom, utfordringer, valg av løsninger slik administrasjonen ser det så langt samt prosess , medvirkning og dialog.

Se presentasjonen her

Oversikt over presentasjoner planutvalg

Rådhuset er stengt for publikum og møtet gjennomføres på Teams. Du kan følge møtet her eller se i opptak:
Bærum kommuneTV 

Hvilke prinsipper skal legges til grunn?

Det vil i planen utvikles nærmere prinsipper for gatene og offentlig rom på Stabekk med blant annet følgende tema:

 • Gateutforming
 • Sykkel
 • Overvannshåndtering
 • Byrom – stasjonstorget
 • Forbindelser
 • Bekkeåpning

 

Hvordan er fremdriftsplanen?

 1. Februar Varsling planoppstart og
 2. 16.02 Åpent digital informasjonsmøte
 3. 4.- 5. mars Digitale gruppemøter
 4. Mars: Uttalelser til varsel planoppstart
 5. November 2021 Verksted innspill til stasjonstorget
 6. Høsten 2021 Revidering av veitegninger og innsending av disse til Viken fylkeskommune for godkjenning
 7. Vinteren 2022 Planforslaget fremmes til 1.gangsbehandling i planutvalget, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.(avhenger av godkjent veitegninger)
 8. Medio 2022 Planforslaget 2.gangsbehandles av planutvalget og vedtas av kommunestyret
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Åpent digital informasjonsmøte

Tirsdag 16. februar  inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte, der vi fortalte om prosessen. 

Her finner du presentasjonen som ble vist i møtet. 

Digitale gruppemøter

Her finner du presentasjonen som ble vist for midtre Stabekk sentrum.

Her finner du presentasjonen som ble vist for nedre Stabekk sentrum.