Viken Hovedkontor - skissebilde av bygget

Viken fylkeskommune planlegger å utvikle Leif Tronstads plass 7 til sitt mulige nye hovedkontor.

Selv om Viken fylkeskommune er vedtatt oppløst må reguleringsplanarbeidet for Leif Tronstads plass 7 gå sin gang. Nye Akershus fylkeskommune vil også få behov for et nytt hovedkontor og Leif Tronstads plass 7 er en av flere aktuelle lokasjoner for nytt hovedkontor. Det ventes at fylkeskommunen skal ta en endelig avgjørelse om å gå videre med gjennomføring av kjøp/eventuelt ikke kjøp av Leif Tronstads plass 7 i fylkestinget i oktober 2022.

Politisk behandling reguleringsplan

Planforslaget er blitt behandlet i Planutvalget 21. april 2022.

Her finner du saksdokumentene med vedtaket.

Høring

Det ble vedtatt å legge planen ut på høring. Høringsperioden var fra 13. mai 2022 til 26. juni 2022.

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Eyvind Lyches vei 10, mandag, 13. juni 2022.

Her kan du se presentasjonen fra Bærum kommune

Her kan du se presentasjonen fra Viken fylkeskommune

Plandokumenter fra tidligere planprosesser som ga føringer for dette planforslaget:

Kommunedelplan Sandvika, 2010 arealplaner.no | 200401 > Plandokumenter

Planprogram med byplangrep – Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt, 2021 Dokument 21/36644 - Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt - fastsettelse av planprogram med byplangrep | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Her finner du mer informasjon om den politiske prosessen i Viken angående plasseringen av et nytt hovedkontor for nye Akershus fylkeskommune.

Utsetter beslutningen om kjøp av eiendom til i høst - Viken fylkeskommune

Spørreundersøkelse

Det ble avholdt en spørreundersøkelse blant elever fra de videregående skolene Sandvika og Valler for å ivareta barn og unges rett til å være med å påvirke hvordan resultatet blir og sørge for at bygget gir et attraktivt tilbud også til ungdom.

Her kan du se resultatet av spørreundersøkelsen.

Innspillene fra spørreundersøkelsen vil vurderes som en del av høringsuttalelsene som har kommet inn.

 

Viken hovedkontor - skissebilde av bygget perspektiv
Illustrasjonsbilde av Viken hovedkontor, sett fra Engervannet. Illustrasjoner: LONGVA/Asplan Viak

3D-modell: Se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert

Det er blitt utarbeidet en 3D-modell hvor man kan se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse. For best mulig opplevelse av 3D-modellen anbefales å bruke større skjerm og Google Chrome eller MS Edge.

Se modellen her

Viken hovedkontor - 3D skisse
3D-modell av Sandvika sentrum øst med Viken hovedkontor: Bærum kommune.