Fornebu brygge Sjøflyhavna kro Fornebu brygge brygge med redningsbåt Fornebu brygge bukta mot steinhuset Fornebu brygge landområdet Fornebu brygge parkeringsplass og Sjøflyhavna Fornebu brygge med steinhuset

Planprogrammet skal legge til rette for en utvikling av området i tråd med føringer i Kommunedelplan 3 (KDP3). Det skal utredes to alternative plasseringer av en sjørelatert attraksjon. Dette er et privat forslag til detaljregulering.

Planutvalget fastsatte i møte 21. april 2022 planprogram for Fornebu brygge. Planprogrammet er et grunnlag og en disposisjon for planarbeidet, der rammer for den kommende planprosessen nå er fastsatt.

Det er åpnet for at det kan utarbeides to alternativer, og det er krav om konsekvensutredning.

Det er varslet oppstart av privat planarbeid for området Fornebu brygge. Forslagsstiller er Sjø Fornebu AS, plankonsulent Ocean Works.

Hvor ligger området Fornebu brygge?

Planområdet omfatter området rundt Sjøflyhavna kro; fra badehuset i nord til Rolfsbukta i sør, og inkluderer grøntområde i vest og arealer i sjø i øst.

Omriss Fornebu brygge
Omriss Fornebu brygge

Hva er målet med planprogrammet?

Hensikten med planprogrammet er å: 

 • Legge til rette for bymessig og variert bebyggelse i henhold til
  føringer i kommunedelplan 3 for Fornebu, område Landet.
 • Legge til rette for kai for hurtigbåtanløp og utrykningsfartøyer,
  offentlig tilgjengelig bryggekant og kaipromenade.
 • Legge til rette for etablering av seilsportsenter
 • Legge til rette for en attraktiv sjøfront med en sjørelatert attraksjon.
 • Sikre et tett nett av forbindelser, med gode koblinger til
  omgivelsene.
 • Sikre gode byrom og møteplasser.
 • Sikre allmennhetens tilgang til og langs sjøen.
 • Ivareta og forbedre naturverdier på land og sjø, herunder
  naturrestaurering.
 • Sikre de to registrerte naturtypene med
  tilstrekkelige buffersoner.
 • Videreføre vernet i gjeldende planer og sikre kulturminneverdiene
  med et tilstrekkelig rom rundt seg.
 • Sikre atkomstforhold, vei og sykkelløsninger. Videreføre
  eksisterende hoved gang- og sykkelvei.
 • Sikre nødvendig infrastruktur.
 • Sikre at området utvikles i tråd med klima- og miljøambisjonene for
  Fornebu og blir et forbildeområde for klimaklok byutvikling.

Hva har skjedd til nå?

 • 15. desember 2020 ble det holdt et oppstartsmøte.
 • Planutvalget har behandlet en sak om muligheten for alternativer 25. mars 2021.
 • Planutvalget behandlet forslag til planprogram 14. oktober 2021.
 • Forslaget ble lagt ut på høring/offentlig ettersyn.
 • Åpent informasjonsmøte 16. november 2021.
 • Høringsperioden av planprogrammet var fra 22. oktober til 3. desember 2021.
 • Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Budstikka 3. november 2021.
 • Planprogrammet ble fastsatt i planutvalgets møte 21. april 2022.

Her kan du lese planprogrammet.

Her kan du lese saksfremlegget der vedtaket presenteres.

Her kan du se opptaket fra møtet 21. april 2022.

Her kan du se kommunens presentasjon i informasjonsmøtet 16. november 2021.

Her kan du se opptak fra møtet 14. oktober 2021.

Her kan du se opptak fra møtet 25. mars 2021.

Her kan du lese alle dokumentene i saken. 

Hva er et planprogram?

Planprogram er en disposisjon for det kommende planarbeidet.

Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, tydeliggjøre behovet for spesifikke utredninger, opplegg for medvirkning og hvilke planer kommunen tar sikte på å revidere/utvikle.

Hva er veien videre?

Planprogrammet er fastsatt. Nå skal forslagsstiller Sjø Fornebu AS med fagkyndig Ocean Works utarbeider planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget skal sendes inn til Reguleringsavdelingen for ordinær behandling av privat detaljregulering.

Forslagsstiller Sjø Fornebu AS med fagkyndig konsulent Ocean Works skal utarbeide et planforslag med konsekvensutredning.

Nettsiden til plankonsulenten

Plankonsulenten har etablert en nettside. Den finner du her.

De vil invitere til egne informasjons- og medvirkningsmøter.