Det er vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus med kirkerom som skal stå ferdig i 2028. Dette er en del av byutviklingen på Fornebu.

Foreninger og organisasjoner meldte inn behov 

I februar meldte alle foreninger og organisasjoner inn sine behov eller ønske om aktivitet ved nytt Flerbrukshus på Fornebu. Spørsmålene ble stilt både til de som representerer dagens og fremtidens brukere.

Fristen for å svare på undersøkelsen var 25. februar. 

Fra ideverksted med ungdom

Medvirkning ungdom flerbrukshus med kirkerom feb 2024

Foto: Rodeo arkitekter

Flerbrukshus med kirkerom: en del av byutviklingen

Fornebu er i stor utvikling og innbyggertallet skal vokse til ca. 35 000 i løpet av de neste årene.

Som en del av byutviklingen på Fornebu er det vedtatt at det skal bygges et Flerbrukshus med kirkerom som skal stå ferdig i 2028.

For å imøtekomme dagens og fremtidens behov for inkluderende møteplasser og lavterskel aktivitetstilbud, er det avgjørende med involvering og medvirkning fra innbyggerne.

Bærum kommune ønsker å opprette en medvirkningsplattform slik at brukere, lokalsamfunnet og andre interessenter blir hørt og har mulighet til å påvirke prosjektet.

Medvirkning i flere faser

Prosjektet er nå i en tidlig konseptfase.Nå henter vi inn informasjon, avdekker behov, vurderer tekniske rammer og mulighet. Resultatet blir et rom- og funksjonsprogram. Det blir grunnlag for Bærum kommunes videre utvikling av flerbrukshuset.

Bærum kommune har engasjert Rodeo arkitekter til å bistå til medvirkning i konseptfasen. Sammen vil vi gjennomføre mange aktiviteter i en todelt prosess:

Frem til april 2024 vil vi gjennomføre flere medvirkningsaktiviteter for å kartlegge dagens og fremtidens behov på Fornebu for å utforme ett eller flere alternative konsepter som svarer til behovene og Kommunedelplan 3 (KDP3) som politikerne skal beslutte rammer for i en såkalt Beslutningspunkt 2 (BP2).

Etter at BP2 er vedtatt ventelig tidlig høst 2024 innledes planleggingsfasen, hvor arkitektkonkurranse og detaljert planlegging av funksjoner vil kreve ytterligere detaljert medvirkning fra brukere, tjenester, organisasjoner og lag. Dette vil skje fra høsten 2024 og ut hele 2025, før en BP3 beslutning er ventet med endelige budsjettforespørsel våren 2026.

Illustrasjon Flerbrukshus med kirkerom Rodeo 020224

Egne møter med kjente og ukjente stemmer

Vi ønsker å komme i kontakt med grupper som har et tett forhold til Fornebu i dag. Gjennom kartlegging av interessenter på Fornebu ønsker vi å kartlegge behov. Vi har identifisert grupper som representerer befolkningen og som vi arrangerer egne møter med.

Disse gruppene er blant annet: internasjonale innbyggere på Fornebu, ansatte på store arbeidsplassene, Fornebu senioruniversitet, innvandrerrådet i Bærum, Bærum kulturskole, kultur-, eldre-, ungdomsrådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Bærum, BTL, Kirken, Moskéene, Fornebulandet Vel, Fornebupiloten, Flytårnet ungdomsklubb, FAUene på Snarøya skole, Hundsund skole, Storøya skole og Oksenøya skole og elevrådene ved disse skolene.

En annen og viktig oppgave blir å nå grupper som vi ofte ikke når (aldersgruppen 20-45 år, barn, personer med funsjonsnedstettelse, flerkulturelle med flere). Her må vi også være bevisst at fremtidens brukere av flerbrukshuset ikke bor på Fornebu i dag.

Ønsker din forening eller organisasjon å møte oss?

Vi ønsker å nå alle organisasjoner og foreninger som kan ha behov i det nye flerbrukshuset. For de som ikke er kontaktet for eget møte, ber vi om at sender oss deres behov via skjema for behovskartlegging i lenken: 

Har du innspill?

Det sendes også ut en spørreundersøkelse til et representativt utvalg. 

Send inn dine innspill til kommunens postboks: post@baerum.kommune.no

Vennligst merk emnefelt med saksnummer WS 22/8401 – Flerbrukshus med kirkerom 

Er du interesser og ønsker å bli holdt oppdater? Send en e-post til post@baerum.kommune.no 

Merk emnefelt med saksnummer WS 22/8401 – Flerbrukshus med kirkerom

Informasjonsmøte 4. desember

 4. desember klokken ble det holdt informasjonsmøte på Fornebupiloten. Her finner du presentasjonen som ble vist under møtet.