Gamle Ringeriksvei på Bekkestua

22. mai 2023 startet et pilotprosjekt for å gjøre sentrum enda triveligere og livligere. Hvordan har du opplevd prosjektet?

I Gamle Ringeriksvei, mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, vil gående og syklende prioriteres i prosjektperioden (mai 2023-mai 2024). Veien er stengt for biltrafikk, her finner du i stedet benker, planter og byliv! Musikantene består.

I mai 2024 vil veien gjenåpnes for biltrafikk, med blant annet adkomst til Bekkestua senter. Dette skjer siden Gamle Ringeriksvei bygges om med nye brede fortau (les mer om det prosjektet her).

Evaluering

Vi er nå i gang med å evaluere piloten og ønsker å vite hvordan din opplevelse har vært.

Klikk her for å svare på spørreundersøkelsen.

Resultatet fra undersøkelsen vil bli benyttet i arbeidet med å beslutte et permanent trafikkmønster. Takk for at du bistår!

Om pilotprosjektet

Møblering og innhold er basert på innspill fra innbyggere og næringsliv. Det ble vurdert ulike måter å etablere grønne soner. Valget falt til slutt på kunstgress. En viktig faktor som bidro til dette var gatevarmen i bakken, noe som gjorde det krevende å benytte annet type dekke, som naturlig plen.

Kunstgresset som er valgt (Uniqa play kunstgress) tåler høy aktivitet og slitasje og inneholder ikke gummi-granulat. Det er CE-godkjent og imøtekommer alle krav iht. norsk byggevarestandard. Kunstgresset er lagt tett mot trær for å utnytte de grønne sonene så mye som mulig. Når det regner renner vannet igjennom gresset (til trær) og området fungerte fint under ekstremværet «Hans» 6.-8. august 2023. Alle sluk er holdt åpne, og gata følges ekstra tett opp av veistasjonen.

Kart som viser hvilket utstyr som vil bli plassert hvor i Gamle Ringeriksvei

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Et byrom som inviterer til opphold og aktivitet for alle.
  • Snu transporthierarkiet der gående og syklende prioriteres.
  • Avdekke konsekvensene en stenging vil ha for trafikken på veiene rundt, brukere av Bekkestua og handelsstanden.

Pilotprosjekt - hva er det?

I pilotprosjektet vil man kunne teste ulike tiltak for økt byliv i kombinasjon med tiltak for bedre fremkommelighet for gående og syklende. Pilotprosjektet vil danne et grunnlag for utforming av en fremtidig løsning.

Anlegget vil nøye overvåkes og følges opp gjennom pilotperioden (mai 2023–mai 2024), og vil bli evaluert deretter. En slik evaluering vil blant annet basere seg på:

  • Trafikkregistreringer før og etter stenging
  • Mobildata for å måle aktivitet
  • Brukerundersøkelse før og etter stenging (intervjuer utføres av Opinion april 2023/april 2024)
  • Fokusgruppe med næringsdrivende (april 2023/april 2024)
  • Innspill/erfaringer fra interessenter (innbyggere, vel, naboer, handelsstanden/senterforening, brannvesenet etc.)

Evalueringen vil fremmes politisk høsten 2024.

Hva med meg som kjører bil?

Det er omkjøring via Jens Rings vei hvis du skal til Bekkestua. Ellers anbefaler vi å bruke Bekkestuatunnelen.

Kart som viser omkjøringsveier på Bekkestua

Det finnes flere parkeringsplasser tilgjengelige på Bekkestua.

Kart som viser parkeringsplasser på Bekkestua

Politisk behandling

Hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur behandlet saken 19. januar 2023.

Les den politiske saken her.

Kontaktpersoner