Gamle Ringeriksvei

22. mai 2023 starter et pilotprosjekt for å gjøre sentrum enda triveligere og livligere.

I Gamle Ringeriksvei, mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, vil gående og syklende prioriteres i prosjektperioden. Veien blir stengt for biltrafikk og skal fylles med benker, planter og byliv! Musikantene vil bestå.

Veien stenges for biltrafikk 22. mai. Benker og planter vil komme på plass i begynnelsen av juni. Møblering og innhold er basert på innspill fra innbyggere og næringsliv.

Kart som viser hvilket utstyr som vil bli plassert hvor i Gamle Ringeriksvei

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Et byrom som inviterer til opphold og aktivitet for alle.
  • Snu transporthierarkiet der gående og syklende prioriteres.
  • Avdekke konsekvensene en stenging vil ha for trafikken på veiene rundt, brukere av Bekkestua og handelsstanden.

Pilotprosjekt - hva er det?

I pilotprosjektet vil man kunne teste ulike tiltak for økt byliv i kombinasjon med tiltak for bedre fremkommelighet for gående og syklende. Pilotprosjektet vil danne et grunnlag for utforming av en fremtidig løsning.

Det vil bli gjort før- og etterundersøkelser for å finne ut hvordan prosjektet påvirker trafikkmønster og holdninger:

  • Trafikkregistreringer - vil en stenging påvirke kollektivtrafikken?
  • Mobildata for å måle byliv.
  • Brukerundersøkelser - intervjuer av brukere og fokusgruppe for næringslivet.

Hva med meg som kjører bil?

Det er omkjøring via Jens Rings vei hvis du skal til Bekkestua. Ellers anbefaler vi å bruke Bekkestuatunnelen.

Kart som viser omkjøringsveier på Bekkestua

Det finnes flere parkeringsplasser tilgjengelige på Bekkestua.

Kart som viser parkeringsplasser på Bekkestua

Politisk behandling

Hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur behandlet saken 19. januar 2023.

Les den politiske saken her.

Kontaktpersoner