Etter hvert som Bekkestua Have ferdigstiller sine fasader, skal Bærum kommune starte anleggsarbeidene med å etablere nye, bredere fortau langs fasadene på begge sider og reetablere dagens gate med nytt gatevarmeanlegg.

Prosjektet, som har planlagt byggestart høsten 2023, omfatter Gamle Ringeriksvei på strekningen mellom rundkjøringen i Jens Rings vei og krysset med Bekkestuveien, samt Bekkestuveien opp til starten av Kleivveien.

I anleggsperioden vil Gamle Ringeriksvei, mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, stenges for biltrafikk i åtte måneder. Når veien blir stengt ønsker kommunen å starte opp et pilotprosjekt for å gjøre sentrum enda triveligere og livligere. Pilotprosjektet vil kartlegge de trafikale konsekvensene av stengt vei, og gi erfaringer om hvordan området kan utformes for å bidra til byliv.

Musikantene vil bestå. Pilotprosjektet vil kun bestå av mindre endringer med elementer for stenging og bylivstiltak.

For å høste erfaringer gjennom årstidene er det ønskelig å utvide stengingen av Gamle Ringeriksvei, fra åtte til 12 måneder, med oppstart 1. mai 2023.

I pilotprosjektet vil man kunne teste ulike tiltak for økt byliv i kombinasjon med tiltak for fremkommelighet for gående og syklende. Pilotprosjektet vil danne et grunnlag for utforming av en fremtidig løsning.

Bilde som viser Gamle Ringeriksvei på Bekkestua

Hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur behandler saken 19. januar.

Les den politiske saken her.