Planene for Kleivveien nord innebærer utvidelse av Bekkestua sentrum mot øst fram til Kleivveien. Bebyggelsen er plassert og utformet for å skape liv på gateplan. Planene ligger ute på høring.

Kleivveien nord er planlagt som et bilfritt område med om lag 260 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer. Små butikker og serveringssteder på gateplan skal gi aktivitet og byliv. 

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og t-banestasjon, og til de nye torgene langs Gamle Ringeriksvei.

Kleivveien Nord - skisser fra gateplan Kleivveien Nord  - skissebilde blokker med turveier Kleivveien Nord- skissebilde gangveier, boliger og grøntareal

Si din mening

Planutvalget vedtok 25. juni at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering, for Kleivveien nord, planID 2016032, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Innspill merkes «Kleivveien nord, planID 2016032», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det er planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Les høringsdokumentene for Kleivveien nord her.