Et nytt grøntområder som er tilgjengelig for alle. Det er ambisjonen for Kleivveien nord. Planene legges nå ut til høring.

Planområdet Kleivveien nord legger opp til et bilfritt område med til sammen ca. 260 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer. For å sikre et offentlig tilgjengelig grøntareal og gode bomiljøer vil blokkene plasseres i en ringformasjon langs Gamle Ringeriksvei, Bekkestuaveien og Jens Rings vei.

En ny park etableres rundt eksisterende høydedrag ved Kleivveien 5. Over parkeringskjeller er det sikret nok plass til jordtykkelse som muliggjør etablering av stauder, prydgress, buskfelt og mindre trær. Store deler av tak anlegges som grønne tak.

Blokkene er plassert og utformet for å skape liv på gateplan. Det etableres små torg mellom bygningskroppene ved Kleivveien, Frøytunveien og i krysset Bekkestuveien / Gamle Ringeriksvei. Små butikker og serveringssteder med inngang til den enkelte virksomhet fra fortauet vil skape aktivitet og byliv.

Fra kjørevei til gang- og sykkelvei

Kleivveien endres fra kjørevei til gang- og sykkelvei. Det etableres en gangvei til Bekkestua sentrum fra nordøst med bred trapp med mulighet for å trille sykkel og barnevogn. En intern ringvei rundt parken fungerer som hovedadkomst til boligene og uteområdene. Mindre gangstier på kryss av den indre ringveien og parken, og mellom bygg skaper gode forbindelser i området, samt til sentrum, bussterminal og T-banestasjon.

De to bygningene i Kleivveien 5 er registrert som kulturminner i kommunens kulturminnebase og skal bevares. Hovedhuset i Kleivveien 5 er tenkt som forsamlingslokale for beboere i området. Hageanlegget rundt bevares som et allment tilgjengelig uteområde med en samlingsplass med sittegrupper foran hovedhuset.

Kart over planområdet Kleivveien nord

Si din mening

Planutvalget vedtok 25. juni at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering, for Kleivveien nord, planID 2016032, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Innspill merkes «Kleivveien nord, planID 2016032», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det er planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Les hele saken om planene for Kleivveien nord