Hensikten med planen for Bekkestua sør er å legge til rette for bærekraftig og klimaklok utvikling av boliger og barnehage. Planen er lagt ut på høring.

På Bekkestua sør skal det bygges 100 rekkehus eller andre småhus på inntil tre etasjer. Det skal også etableres en barnehage og balløkke. Det vil bli gang- og sykkelvei fra Kleivveien mot Gjønnes, og fra Kleivveien til Frøytunveien.

Det skal etableres gode møteplasser og steder for rekreasjon, lek og opphold.

Bekkestua sør - illustrasjon 1 Bekkestua sør - Illustrasjon 2 Bekkestua sør - Illustrasjon 3

Si din mening

Planutvalget vedtok 25. juni at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for Bekkestua sør, planID 2016009, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Merknader påføres «Bekkestua sør, planID 2016009», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det er planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Les høringsdokumentene for Bekkestua sør her.