Arbeidene med å ferdigstille gater og fortau på Bekkestua nord går nå inn i sin sluttfase.

Det har vært et utfordrende prosjekt med sammensatt kompleksitet av infrastruktur, trafikkavvikling og byggeaktivitet. Det har til tider vært utfordringer med å følge planer i prosjektet, men kommunen legger nå opp til at trafikkarealer skal være ferdig i løpet av høsten. Dette har høy prioritet og det kan bety at noen mindre arbeider som beplantning og ferdigstillelse av Signaturtorget først blir gjennomført til våren.

Kantstein Gamle Ringeriksvei

Utgraving og montering av kantstein i Gamle Ringeriksvei, for å få fullført arbeider med granittdekke langs Meglergårdens sydfasade.

 

Fortau nord for Signaturgården

Fortau nord for Signaturgården åpnes inntil videre for publikum i løpet av 21. juni. Det skal utføres arbeid med kantstein som vil medføre at gangveien må stenges på nytt i en kort periode, før siste asfaltlag legges som en avslutning.

 

Bibliotekfortauet Bekkestua

Fortau langs Bekkestua bibliotek gjøres klart for åpning, men åpnes ikke før 22. juni. Fortauet vil bli stengt i perioder, da det skal bygges granittdekke på dette fortauet og legges kantstein i Gamle Ringeriksvei.

 

ny hage på Presterud gård

Det gjøres grunnarbeider for oppbygging av ny hage på Presterud gård. Arbeidet vil pågå i rykk og napp utover høsten 2022.