I forbindelse med utarbeidelsen av planforslag for Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering ble det også utredet behov for sykkeltilrettelegging til og gjennom planområdet. For å få til mest mulig sammenhengende sykkelvei vil det være nødvendig å etablere en ny hovedsykkelvei gjennom grøntdraget mellom Høvikveien og Gjønnesveien.

Det forutsetter en oppgradering fra dagens grusvei til sykkelvei med fortau og krever endring av gjeldende reguleringsplan. Plassering av sykkelvei med fortau foreslås der grusveien går i dag (midt i turområdet) og dermed mindre tett på boligbebyggelsen enn det gjeldende reguleringsplan viser. I gjeldende plan er gang- og sykkelveien lagt inn mot boligtomtene mot sør.

Her finner du mer informasjon om saken.