550 000 nordmenn må ha behandling for skader hvert år. De fleste skadene kan unngås gjennom godt forebyggende arbeid. Bærum kommune har inngått intensjonsavtaler med Skadeforebyggende forum om å arbeide for å bli sertifisert som «Trygt lokalsamfunn», og med Trygg Trafikk for å systematisere arbeidet med trafikksikkerhet og å bli en «Trafikksikker kommune».

Gjennom innsamling av statistikk og kartlegging av risikofaktorer skal kommunen ha tre fokusområder for arbeidet med Trygt lokalsamfunn:

  • Trafikksikkerhet – «Trafikksikker kommune»
  • Fallulykker
  • Skader og ulykker i skoler og barnehager

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet berører alle kommunens medarbeidere og innbyggere, fordi vi alle er trafikanter. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe for å sette sikkerhet på dagsorden. Mange virksomheter vil bli involvert gjennom et­­­­ tverrfaglig samarbeid. Kommunen vil ha et spesielt fokus på sykkelulykker og tiltak for å redusere omfanget av disse.

Det å bli godkjent som en trafikksikker kommune innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men en sikkerhet for at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet i alle relevante virksomheter. 

Fallulykker koster samfunnet mye

For eldre mennesker kan fall ofte være starten på en karriere i helsevesenet, som kan ende med behov for døgnkontinuerlig omsorg. Alle, uansett alder, kan falle på glattisen om vinteren eller fra stigen når husveggen skal beises om sommeren. Vi tror at Bærum kommune kan gjøre enda mer for å forebygge fall enn det vi gjør i dag.

Barnehager og skoler

Skader og ulykker i barnehager og skoler har kommunen i dag for dårlig oversikt over. Alle skoler og barnehager sender hvert år skademeldinger til NAV ved alle alvorlige ulykker.  I 2016 samler kommunen inn denne informasjonen for å få et bedre grunnlag for forebygging av skader og ulykker. Barn og unge skal kunne leke, klarte og utforske. Skrubbsår og blåmerker hører med til barndommen, men alvorlige skader som gir funksjonstap og varige men må vi gjøre det vi kan for å unngå.  

Bærum kommune ser frem til et godt samarbeid med Trygg Trafikk Akershus og Skadeforebyggende forum i sertifiseringsarbeidet.

Kommunen har også en rekke andre pågående prosjekter og samarbeid som er viktige for helheten i arbeidet med å bli Trygt lokalsamfunn. Spesielt vil vi nevne Trygg hjemme som er et samarbeid med Asker kommune og Asker og Bærum brannvesen, og Tryggere hverdag hvor kommunen satser på bruk av velferdsteknologi.

Kommunen har også en rekke andre satsninger som bidrar til et tryggere lokalsamfunn, herunder forebygging av ekstremisme, seksuelle overgrep og vold. Dette arbeidet skjer parallelt.

I tillegg har kommunen Trygg-kontakt for alle barn og foreldre når det gjelder mobbing og konflikter (Trygg@baerum.kommune.no). Mer om Trygt skolemiljø på kommunens nettsider. SLT koordinatorene har også en viktig rolle i forebygging av vold og ekstremisme.