Ordførers spalte i Bæringen 3/2016: Det nye året startet med en tragisk hendelse. En 13-årig bærumsjente døde på en hytte i Valdres. Saken har preget mange av oss sterkt.


Vi som har vært inne i saken fra kommunens side bestemte oss tidlig for å være åpne, ydmyke og lærevillige for den kritikk som måtte komme. Det har vært viktig for oss å vise omtanke og medfølelse til alle involverte.

Vi ba om og fikk en barnevernrapport fra fylkesmannen som gav oss krass kritikk. Barnevernet i Bærum la i sitt arbeid med denne saken mest vekt på barnets helsesituasjon. Det ble vi kritisert for og vi tar dette på stort alvor. Dessuten gjennomgår og endrer vi rutiner i tråd med rapporten.

Vi fikk også en skolerapport som konkluderer med at elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt.  Skolene har fulgt opp de bekymringer moren har tatt opp. Vi fikk berettiget kritikk for at saksbehandlingen ikke har vært i tråd med lovverket. Vi har ikke utformet enkeltvedtak umiddelbart, og sakene har ikke i alle tilfeller blitt meldt videre til rektor.

I etterkant av denne tragiske saken, har jeg mottatt henvendelser fra barn og foreldre som ikke har følt seg tilstrekkelig hørt og sett. Det er viktig at vi som kommune lærer av dette og innfører tiltak som gjør at barn og foreldre opplever at de blir ivaretatt.

Derfor skal vi blant annet etablere et ressursteam med ombudsfunksjon, og samle et ekspertpanel som kan gi oss gode råd. Vi skal gjennomføre tiltak og vi skal fortsette arbeidet sammen med nærmiljøene, våre tjenester og skolene.
Denne saken fikk et svært tragisk utfall og har berørt mange. Vi tenker på barnets familie og venner, nærmiljøet og alle som har gjort en viktig jobb for å følge opp.

Tankene i denne komplekse saken går også til barn som blir anklaget for mobbing uten å kunne forsvare seg. Alle barn og unge er vårt ansvar. Vi skal huske at 13-åringer er barn og det er vår oppgave som voksne å beskytte dem. Jeg anmoder alle om å vise omtanke for dem som er hardest rammet i denne saken.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog