Ordførerens spalte i Bæringen 4/18: Ett av kommunens viktigste samfunnsoppdrag er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge, og sikre gode vilkår for mestring og inkludering. Et godt liv starter med en god og trygg barndom.

I tilstandsrapporten for barnehager og skoler som ble behandlet i kommunestyret før sommeren, får barnehagene gode skussmål fra foreldrene. Ungdataundersøkelsen viser at våre elever trives godt i bærumsskolen og lever gode liv. Dette er positive tilbakemeldinger. Samtidig vet vi at mange unge sliter psykisk.

Bærumsskolen har lenge hatt psykisk helse og tidlig innsats høyt på agendaen. Det å mestre livet og ha god psykisk helse betyr så mye for livskvaliteten til både den enkelte og til familien. I Bærum har vi satset på det viktige forebyggende arbeidet. Vi kan heldigvis hjelpe våre barn og unge med verktøy og strategier, slik at de lettere kan mestre de utfordringene livet byr på. Mange tiltak er satt i verk, blant annet flere helsesøstre, trygg-kontakt, en elektronisk «mobbeknapp» og myke overganger mellom de ulike fasene i barnehage- og skoleløpet. Sist ut er «prosjekt ROBUST» som settes i gang for 8. klassinger fra høsten. Målet er at elevene skal lære seg å takle ulike utfordringer i hverdagen.

Trygge oppvekstsvilkår i et raus og inkluderende miljø er grunnleggende i barn og unges liv. Dette skal gjennomsyre kulturen i våre barnehager, skoler og andre tjenester som er rettet mot barn og unge. Derfor er jeg så glad for at vi har mange dyktige og engasjerte medarbeidere som skaper god kultur for læring, både i kollegiet og blant våre unge. Det ser jeg tydelig når jeg besøker våre barnehager og skoler.

Hjertelig velkommen til barnehagestart og skolestart!