Ordførerens spalte i Bæringen 1/2016: Hva er Bærums store utfordringer på kort og lang sikt? Vi skal fatte en stor og viktig beslutning om Bærums fremtid allerede før sommeren. Jeg ønsker at vi skal bruke den nærmeste tiden til å etablere et tydelig og omforent utfordringsbilde for kommunen vår.

Kommunens folkevalgte har et stort ansvar for å lytte til og lære av innbyggerne. Vi vil invitere til samtaler og kafemøter i lokalsamfunnene for å få innspill fra flest mulig.

Selv har jeg tatt til ordet for at det er nå vi har muligheten for å organisere offentlig sektor i Oslo regionen på en mindre oppstykket måte. Historien har vist at samferdselsløsningene tar for lang tid, at næringsliv og innbyggere er tjent med en konkurransekraftig region der arealdisponeringer og transport sees i sammenheng.

Våre elever i videregående skoler fortjener også å kunne velge Oslo-skoler uavhengig av fylke. Vi må rigge oss for fremtiden på en klimaklok og fornuftig måte: sammenfallende strukturer og organisering har vi nå muligheten til å se nærmere på. Et koordinert blikk på politi, brann, sykehus, areal, transport, næringsliv, kommuner og forvaltningsnivåer er viktig. Det er disse perspektivene debatten om kommunereform må handle om.

Jeg håper at regjeringen lar oss få innblikk i fremtidens organisering av fylkeskommunen og regionen, før vi må ta stilling til vår fremtidige kommunestruktur. Dette vil være avgjørende for mitt endelige standpunkt. Dette fordi kommunesammenslåing alene neppe vil løse de store samfunnsutfordringene.

La oss holde alle dører åpne for en hensiktsmessig hverdagsregion. Jeg håper vi klarer å engasjere DEG i diskusjonen om din og vår felles fremtid!  

Hilsen ordfører Lisbeth Hammer Krog