Ordførerens spalte i Bæringen 6/2017: Et gammelt afrikansk ordtak sier «det krever en landsby for å oppdra et barn». Det er mye visdom i det uttrykket. Ett av våre viktigste samfunnsoppdrag som kommune er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge.


Resultatene fra Bærum kommunes Ungdata junior-undersøkelse viser at de fleste barn og unge i alderen 10 – 12 år opplever at de lever gode og trygge liv, men da kan det være desto vondere å være blant de få som ikke har det så bra. Dette stiller krav til oss alle – ikke bare til oss som kommune, men også til deg og meg som privatpersoner. Alle barn og unge i Bærum skal ha et positivt oppvekstmiljø der de er trygge, kan mestre og får positiv støtte fra foreldre, lærere og medelever. Læring, trivsel og god helse skapes der barnet er; i familien, i barnehagen, på skolen og i fritiden.


Hvordan du har det som barn, påvirker hvordan du har det som voksen. Vi må sikre at alle barn og unge inkluderes i det store fellesskapet. Det å motvirke utenforskap og barnefattigdom er derfor ett av fem satsningsområder i forslag til handlingsprogram 2018-2021. Foreløpig evaluering av Digital skolehverdag viser for eksempel at satsingen med nettbrett til hver elev er sosialt utjevnende.


Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen gir viktig kunnskap for det videre arbeidet med tidlig innsats. I denne sammenheng vil jeg også understreke viktigheten av det nyopprettede Ungdomsrådet som skal si sin mening i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum. Sammen danner dette et godt grunnlag for å skape gode tilbud og arenaer for barn og unge i kommunen.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog