Ordførerens spalte i Bæringen 5/2016: Vi har et generasjonsansvar. Vi skal kunne se våre barnebarn i øynene om 20 år og si; vi så, vi planla og vi handlet. Å planlegge for fremtiden er derfor viktig. Det er mye som er kjent. Vi vokser med nærmere 2000 personer i året, og i 2035 er vi - så fremt prognosene holder - 40.000 flere bæringer. Men i et 20 års perspektiv må vi også evne å se inn i glasskulen og planlegge for det ukjente.

Kommuneplanen, som er et uttrykk for hvilket Bærum vi ønsker for fremtiden, gir de langsiktige og overordnede mål for utviklingen. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Vi har satt oss følgende fire hovedmål mot 2035:

  • Sikre bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.
  • Være en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft.
  • Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger.
  • Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban.

Vi har vedtatt et langsiktig miljøvennlig utbyggingsmønster gjennom vårt valg av arealstrategi. Gode transportløsninger og kollektivtilbud er et viktig kjernespørsmål i den sentrale debatten om ny boligutbygging. Vi må fortette i kollektivknutepunktene slik at våre innbyggere kan ta de klimakloke valgene.

Befolkningsveksten vil kreve store investeringer i nye barnehager, skoler og annen sosial infrastruktur. Samtidig skal vi opprettholde en bærekraftig kommuneøkonomi slik at vi bygger videre på de mange gode kvalitetene og tilbudene i bærumssamfunnet.