Ordførerens spalte i Bærumsavisen, November 2015: Nå har jeg vært ordfører i fire begivenhetsrike år, og ved kommunestyrevalget fikk jeg fornyet tillit. Det er jeg takknemlig for. Oppgavene er mange, og det er også mulighetene. I samarbeidets ånd ser jeg frem til de mange viktige sakene som nå venter.

 
Som politikere har vi fått et mandat og et ansvar av våre innbyggere gjennom valg. Vi skal utgjøre en kraft i vårt dyrebare demokrati. Innbyggerne i Bærum har sagt sitt. 24 av kommunestyrets 51 medlemmer er nye, og vi har nå en jevn kjønnsfordeling.  Jeg synes også det er veldig bra med så mange nye unge - hele 10 representanter er 30 år eller yngre. Det nye kommunestyret lover godt for demokratiet, og det lover godt for fellesskapet. En lite hyggelig utvikling er at valgdeltakelsen har gått ned fra nesten 70 prosent for fire år siden til 63,6 prosent i år. Dette må vi klare å snu. Engasjementet blant ivrige dugnadsbæringer ser jeg hver eneste dag. La engasjementet også komme til uttrykk ved neste valg.
 
Et godt debattklima og en konstruktiv tone har preget kommunestyret i mange år. Jeg er sikker på at dette også vil prege det nye kommunestyret. Vi har akkurat gjennomført opplæring for alle våre folkevalgte. Entusiasmen er stor og jeg ser frem til et godt samarbeid på tvers av partiene.
 
Noen saker og spørsmål er det viktig at vi står sammen om. Vi må arbeide for å komme til politisk enighet – og få med innbyggerne i prosessen. Gjennom visjonen «Sammen skaper vi fremtiden» vil vi involvere innbyggerne tidlig i saker og gjøre det enklere for alle å være med blant annet gjennom dialog- og folkemøter. Vi vil invitere og motivere flere til å delta med innspill i saker som angår utviklingen av Bærum slik at Bærum fortsatt blir et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet i.
Når vi nå går inn i en ny kommunestyreperiode er det viktig å løfte blikket for å stake ut en god kurs for kommunen og bærumsamfunnet videre. Vi skal legge et godt grunnlag for bærekraftige tjenester og en bærekraftig økonomi for kommunen vår på lang sikt. Det er så vidt jeg vet ikke andre kommuner i landet som har det langsiktige blikket som vår Rådmann legger opp til gjennom våre langsiktige investeringsanalyser. I tillegg var det ekstra hyggelig å lese omtalen i Kommunal Rapport 29. oktober skrevet av cand.polit. Bjørn Brox. "Bærum har knekket koden når det gjelder kommunal økonomiplanlegging".
 
En av de første sakene kommunestyret skal gripe fatt i er Handlingsprogrammet for perioden 2016-2019. Handlingsprogrammet er budsjettet for neste år og en plan for resten av perioden. Handlingsprogrammet skal vedtas før jul.
 
Bærum vokser med nærmere 2000 personer i året, og vi står overfor behov for store investeringer blant annet til skoler og barnehager.  Dette krever et godt økonomisk driftsresultat for å unngå at kommunens gjeld øker for mye. Utfordringene blir å gjøre ting på en smartere måte. Evner vi ikke dette, står vi i fare for å drifte for dyrt og investere for lite.
 
Nå ser jeg frem til fire nye år, det er politikken og resultatene vi leverer i det daglige vi måles på, samtidig må vi evne å ruste oss for fremtiden. 
 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog