Den 10. oktober markerer vi verdensdagen for psykisk helse. Tema i år er å høre til og å lage plass til hverandre.

Tilhørighet er viktig for vår trivsel. Det handler om å være en del av et fellesskap, og føle seg akseptert og forstått. Det gir oss mening og støtte i livet! Tilhørighet bidrar også til å utvikle vår forståelse av oss selv og verden rundt oss. Gjennom dialog og samhandling med andre kan vi lære og vokse som individer. Tilhørighet er kanskje også den beste medisinen mot noe jeg er spesielt opptatt av, nemlig ensomhet.

Psykisk helse har stor betydning for vår livskvalitet, og de fleste har heldigvis en god psykisk helse. I en stor folkehelseundersøkelse i Viken er det nylig bekreftet at færre rapporterer om psykiske plager i Bærum. På spørsmål om tilfredshet med livet og opplevd mening i det daglige, skårer Bærum høyere enn ellers i Viken. Samtidig ser vi at flere har plager som engstelse, uro og nedstemthet. Kvinner har mer plager enn menn, og særlig kvinner i de yngre aldersgruppene. Dette bekymrer meg.

Flere vil oppleve å ha psykiske plager i kortere eller lengre perioder av livet. For mange vil det ikke være nødvendig med oppfølging fra helsetjenesten, men de som har behov for hjelp skal få det. Innbyggere som har alvorlig psykisk sykdom skal få hjelp til mestring av hverdagen ut fra individuelle behov - det kan være i form av tilrettelagte botilbud, helsetjenester og ulike arbeids- og aktivitetstilbud.

Jeg tror særlig ungdomstiden kan være en utfordrende tid for mange. Mange ungdommer er kanskje ikke klar over hvor vanlig dette er, de er med andre ord ikke alene om å ha vanskelige tanker. Livet går opp og ned, vi må snakke mer om mestringsstrategier når de krevende tankene melder seg.

Jeg har stor tro på forebyggende arbeid. Skolens fokus på livsmestring, skolehelsetjenestens undervisningsopplegg innen psykisk helse, prosjektet «Robuste barn og unge» og Kvalitetsløftet i Bærumsbarnehagene er eksempler på viktige tiltak og innsatser som styrker barn og unges muligheter til å mestre eget liv.
Bærum kommune har også gjennom Rask psykisk helsehjelp tilbud til innbyggere med lettere psykiske plager, og de kan bidra med ulike mestringsverkstøy.

I Bærum kommune jobber vi dessuten etter konseptet «Hverdagsglede». Dette er vår “5 om dagen” for god, psykisk helse! Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lær, knytt bånd og gi! Jeg oppfatter at fem om dagen kan være en viktig påminnelse til en selv som kan gjøre hverdagen bedre.

Jeg er også glad for at vi i Bærum kommune har besluttet å videreføre psykisk helseteam for flyktninger som ble opprettet i 2022. Evalueringer av teamet viser gode resultater, både for nyankomne flyktninger og flyktninger som har vært bæringer i noen år.

Jeg vil også fremheve at vi spiller på lag med gode, frivillige krefter i kommunen, som Gatelaget, Frelsesarmeen, Fontenehuset, Ett slag av gangen og Villa Walle. De har alle gode lavterskeltilbud for de som strever i hverdagen.

Hva vi selv gjør er av stor betydning for vår livskvalitet og for hvordan vi trives i hverdagen. Små steg kan føre til viktige endringer. Derfor er vi opptatt av et inkluderende Bærum med de gode møteplassene.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 10. oktober 2023