Jeg ble oppriktig lei meg da jeg leste innlegget fra Bjørg Kristiansen i Budstikka 7. juli hvor hun skriver at det høres ut som de eldre kun er en byrde.


Jeg skjønner at det kan oppleves slik, når vi bruker ord som for eksempel eldrebølge. Jeg mener våre eldre er en viktig ressurs for samfunnet, og at veksten i antallet eldre er en mulighet - ikke en byrde. Stort sett er våre eldre friske, ressurssterke mennesker. Ønske om god livskvalitet er uavhengig av alder. Vi må slutte å sette likhetstegn mellom eldrepolitikk og omsorgspolitikk.

Samtidig vet vi at den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgsbehov øker, parallelt med at det blir færre yrkesaktive. Da må vi tenke nytt, jobbe smartere og utnytte de ressursene vi har på en bedre måte.

Velferdsteknologi, eller frihetsteknologi som jeg liker å si, har vært en hjertesak for meg i mange år. Drivkraften har hele tiden vært ønsket om å gi økt trygghet, sikkerhet, mestring og verdighet for den enkelte. Jeg er stolt av at vi allerede i 2009 satte velferdsteknologi på dagsorden. Vi har vært en pioner og spydspiss gjennom mange pilot- og forskningsprosjekter. Vårt viktige innovasjonsarbeid har skjedd i nært samarbeid med forskningsmiljøene, brukere, pårørende og helse- og omsorgspersonell.

Digitalisering og bruk av velferdsteknologi kan bidra til å oppfylle det vi alle ønsker oss når helse og funksjon svikter – nemlig å bo trygt og samtidig oppleve mestring i eget liv. Trygge dager og netter er avgjørende for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Aktiv aldring, forebygging, viktigheten av fysisk og sosial aktivitet, er alle viktige elementer for å leve et godt liv – hele livet. Både eldre selv og fellesskapet for øvrig, har ansvar for aktivitet og deltakelse i samfunnet. I Bærum skjer nettopp dette.

Eldre bør trekkes med i samfunnsarbeid som aktive og ansvarlige samarbeidspartnere på lik linje med andre aldersgrupper. Kapasiteten til eldre kan utnyttes bedre de siste årene de er yrkesaktive, hvis arbeidsgiverne tilpasser arbeidshverdagen. Da kan eldre stå lenger i arbeid, men også fylle viktige funksjoner utenfor arbeidslivet.

Mange gjør en stor innsats i omsorgsarbeid for ektefeller, barn og barnebarn. De er rett og slett store ressurser som kommer til nytte i ulike deler av samfunnslivet – og ikke minst innen frivillig sektor. At eldre er en ressurs, det ser jeg hver eneste dag på ulike arenaer. Eksemplene er mange, se bare på alle våre seniorsentre.

Vi må ta vare på all den fantastiske kunnskapen og livserfaringen som eldre besitter. Vi kan for eksempel legge forholdene til rette for aktive samboerskap på tvers av generasjonene i fremtidens boformer. Det vil synliggjøre ressurser. La oss sammen snu eldrebølgen til en kraft som gir ny energi og nye muligheter for medvirkning.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - innlegget sto på trykk i Budstikka 23. juli 2020