En av de viktigste verdiene vi har i Norge er likestilling, og en av de viktigste oppgavene vi har i integrering av flyktninger og innvandrere, er å fremme nettopp denne verdien. Foreldre er sine barns viktigste rollemodeller. Gjennom å sette likestilling på agendaen, vil vi sikre frihet, likhet og søsterskap i et mangfoldig Bærum.

Det er helt avgjørende for et velfungerende samfunn at både kvinner og menn har like muligheter og rettigheter, og at vi behandler hverandre med respekt og på likeverdig grunnlag. Lov om likestilling mellom kjønn trådde i kraft for 40 år siden, men i takt med samfunnets endringer, er det i dag like aktuelt å holde dagen i hevd.

Hvordan har så samfunnet utviklet seg i løpet av de 40 årene som har gått? Vi har for eksempel fått større andel kvinner i arbeidslivet, full barnehagedekning, utvidet permisjonsrett for både menn og kvinner i forbindelse med fødsler, flere kvinnelige ledere og kvinner i Forsvaret. Vi har også fått et mer internasjonalt og mangfoldig arbeidsliv.

Bærum kommune vant nylig bosettings- og integreringsprisen utdelt av IMDi. I begrunnelsen fremheves et tett tverrfaglig samarbeid mellom næringslivet, frivillighet, Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret og NAV for å sikre både kvinners og menns deltakelse i arbeidslivet. Det er liten forskjell i sysselsettingen i Bærum mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig; 66,9 mot 69,8 prosent. Det er viktig at innvandrerkvinnene kommer i jobb, og blir en større del av disse gode resultatene.

Prosjektet Globale Bærum har som mål å sikre 1 000 innvandrere arbeid i løpet av de neste tre årene. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på kvinner, idet dette er en gruppe som tidvis ikke har vært prioritert i det landet de kommer fra. I dag har vi en nesten lik fordeling blant kvinner og menn når det gjelder de som har fått jobb dette året som prosjektet har vart.

Frivilligheten i Bærum har mange tilbud rettet spesielt til kvinner. Innsatsen til disse gruppene er uvurderlig når det gjelder språk- og samfunnsopplæring, kultur, identitet og forberedelse til arbeid. Med kulturell tilnærming løftes kvinner og kvinners livsbetingelser frem på en naturlig måte. Kvinner forenes rundt felles møteplass, uavhengig av nasjonalitet, og uavhengig av kulturell eller religiøs bakgrunn. Dette fremmer forståelse og samhold og bygger ned barrierer.

«Alle fortjener å være fri. Det er ingen som skal måtte få høre at deres frigjøring må utsettes mens vi som allerede lever frie og privilegerte liv venter på at ting går seg til» (Shabana Rehman).

Vi trenger fortsatt den internasjonale kvinnedagen. Dagen feirer jeg alltid på Rykkinn der biblioteket, Rykkinns seniorkvinner, Internasjonalt kvinneforum og Rykkinn frivilligsentral hvert år arrangerer en flott markering. Dette er blitt en hyggelig tradisjon som jeg ser frem til hvert år.

Gratulerer med kvinnedagen!

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 8. mars 2019