Ny E18 mellom Asker og Bærum er en nasjonal hovedpulsåre, et byutviklingsgrep og et nødvendig miljøtiltak for å begrense støy og bedre luftkvaliteten. I årets statsbudsjett er det ikke nok penger til å fortsette detaljprosjektering og sikre innløsning av eiendommer mellom Lysaker og Ramstadsletta. Manglende finansiering fører til forsinkelser. Regjeringen må nå sikre rask behandling i Stortinget.

Ny E18 med egen bussvei og hovedsykkelvei er en forutsetning for tettsteds- og byutvikling.

Ved å legge veien under bakken forbi Lysaker, Høvik, Sandvika, Holmen og Asker sentrum, kan vi bygge tusenvis av boliger og skape konsentrert vekst rundt de viktigste knutepunktene i Asker og Bærum. Slik vil mest mulig av transportbehovet løses kollektivt. Dette er knutepunktutvikling av beste merke, helt i tråd med regionale føringer. Og helt nødvendig for at vi skal håndtere veksten i Oslo-regionen og samtidig nå målet om at all vekst i persontransport skal løses med kollektiv, sykkel og gange. Akkurat slik Oslo, med godt resultat, har utviklet rundt sine knutepunkter de siste årene.

Titusenvis av innbyggere i Asker og Bærum lever med støy og luftforurensning

fra dagens E18 som langt overskrider aksepterte grenser. E18 går gjennom svært folketette kommuner med nesten 220.000 innbyggere i 2020 - tilsvarende nesten en tredjedel av Oslos befolkning. Støyskjerming hele veien for å ivareta lovpålagte krav til støy og luftskjerming, er i seg selv en stor miljøgevinst.

Buss og sykkel blir mer attraktivt.

Ikke alle bor langs jernbanen, og buss blir enda viktigere framover, da den kan betjene et større antall innbyggere. I dag forsinkes bussen av bilkø mot Oslo, mot Sandvika, mot Asker sentrum. Upålitelige busstider svekker tilliten til kollektivtrafikken. Ny E18, med egen bussvei, legger til rette for klima- og miljøvennlige samferdselsløsninger i området. Hoved-sykkelveien langs ny E18 blir et historisk viktig løft. Ikke alle skal sykle fra Asker til Oslo, men mange kan sykle deler av veien, mellom de store tettstedene våre, eller mellom hjemmet sitt og et kollektivknutepunkt.

Næringslivet er avhengig av E18.

Veien er en nasjonal transportåre. I dag har næringslivet store forsinkelseskostnader som følge av dårlig framkommelighet på E18. For godstransporten ble disse kostnadene i 2012 anslått til rundt 1 milliard kroner (!) per år, økende til rundt 30 milliarder over en 20 års periode.               Bygger vi ny E18, oppnår vi store byutviklings- og miljøgevinster samtidig som vi legger til rette for mer effektiv transport av varer.

Vi må innse at brukerbetaling er nødvendig for å realisere et så kostbart prosjekt.

Asker og Bærum vedtok i fjor høst, med store politiske flertall, å slutte seg til Vegvesenets foreslåtte bompengefinansiering av Lysaker-Ramstadsletta. Det er ikke med lett hjerte vi går inn for en slik bompengeløsning. Vi anmoder staten om å dekke en størst mulig andel, og oppfordrer til å vurdere økt avdragstid og endrede rentebetingelser for å redusere prisene for den enkelte bruker. Samtidig vil vi, sammen med Statens vegvesen, søke etter kostnadsbesparelser i prosjektet, slik vi har fått til på Tjernsrud og Slependen.

Vi kan ikke akseptere unødige hvileskjær

i arbeidet med ny E18. Vi ber derfor regjeringen sikre at den planlagte proposisjonen om finansiering av ny europavei, bussvei og hovedsykkelvei, blir lagt fram for Stortinget så fort som mulig, slik at arbeidet igjen kommer på rett spor og spaden settes i jorda så raskt som mulig.

Av Lene Conradi, ordfører i Asker og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 18. februar 2019