Den internasjonale miljøorganisasjonen CDP (Carbon Disclosure Project) offentliggjorde i sommer sin liste over de byene og kommunene i verden som leder an i kampen for å redusere klimagassutslipp. Bærum er, som eneste norske kommune, på listen. Det er det grunn til å være stolte av, men først og fremst er kåringen en inspirasjon til å fortsette og videreutvikle det gode arbeidet som er igangsatt under overskriften «Klimaklok kommune».

Klimaklok er et flerårig utviklingsprogram som skal bidra til «det grønne skiftet» i Bærum. Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunen selv – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene. Programmets hovedmål er at Bærum i 2020 er etablert som en miljø- og klimaklok kommune, at Bærum i 2050 skal være et lavutslippssamfunn og at klimagassutslippene innen 2030 skal være redusert med minst 40 prosent. Piloter og demonstrasjonsprosjekter skal vise at Bærum beveger seg i riktig retning, og for Fornebu er målet at nullutslipp nås allerede i 2027. Det er et svært ambisiøst mål, men mulig å nå dersom utvikling av nye teknologiske og organisatoriske løsninger prioriteres.

Et eksempel er forskningsprogrammet ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) i regi av NTNU og SINTEF, som har som formål å utvikle fremtidens bygninger og byområder med nullutslipp. Kommunen leder selv an i arbeidet gjennom forbildeprosjektet Oksenøya senter, som skal inneholde 5-parallell barneskole, barnehage til 300 barn, flerbrukshall, kunstgressbane og fremtidig bo- og behandlingssentre. Her vil smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk stå sentralt, og prosjektet vil gi unik kunnskap og erfaring som kan overføres til andre prosjekter.

Et annet eksempel på hvordan Bærum arbeider for reduksjon i klimagassutslipp er samarbeidet med næringsliv og innbyggere gjennom SmartCity Bærum-nettverket. Samarbeidet har vært fødselshjelper for flere smarte og energieffektive mobilitetsløsninger, som bysykkel-ordninger, test av selvkjørende busser og løsninger for smart parkering. SmartCity Bærum har som formål å redusere klimagassutslipp innen bygg og transport, som er de største lokale kildene til utslipp av klimagasser.

Bærum kommune sluttet seg i 2015 til Global Covenant of Mayors etter en henvendelse fra New Yorks ordfører, Michael Bloomberg. 7000 byer og kommunale myndigheter verden over har sluttet seg til nettverket, og gjennom det forpliktet seg til å utarbeide reduksjonsmål og en fullstendig klimahandlingsplan med en tiltaksplan. Anerkjennelsen fra CDP er en viktig indikasjon på at Bærum er på rett vei i klima- og miljøarbeidet.

Klimaklok-målene bygger på kommunens visjon ”Sammen skaper vi fremtiden” og kjennetegnes av en strategi der både kommunen, innbyggere og næringsliv må bidra for å nå ambisiøse mål. En stemme på Høyre 9. september er en stemme for at CDP og andre kompetansemiljøer også i fremtiden skal kunne peke på Bærum som en verdensledende klimakommune.

Lisbeth Hammer Krog, Høyre
Ordfører i Bærum

Morten Skauge, Høyre
Leder Bærums Hovedutvalg for miljø idrett og kultur

Innlegget sto på trykk i Budstikka 20. august 2019