For første gang inviterer Bærum kommune til en bilfri barnehagedag. Bærum skal være en klimaklok kommune, og vi vil gå foran.


Det er viktig å starte med barna – de er opptatt av miljøet og kloden vår. De er våre viktigste endringsagenter.

Hvorfor bilfri dag? Innbyggerne i Bærum bruker mer bil enn innbyggerne i våre nabokommuner og i landet som helhet. Reisevaneundersøkelsen som nylig ble presentert for oss politikere, viser at nesten seks av ti reiser i løpet av én uke skjer med bil, mens to av ti reiser skjer til fots.

Undersøkelsen viser også at vi går de korteste avstandene, men på avstander på 1–2 km er bil hyppigere brukt enn gange.

Når vi følger barna våre til skole eller barnehage, og fritidsaktiviteter, bruker vi ofte bilen.

Denne uken arrangeres den europeiske mobilitetsuken. Det er en årlig kampanjeuke for at vi skal reise mer miljøvennlig, og Bærum kommune er en av mange norske kommuner som deltar.

Årets tema er Velg rett reisemiks, altså en oppfordring til å kombinere ulike transportformer – og likevel få en effektiv og miljøvennlig reise.

Bilen er praktisk, og for mange helt nødvendig. Ofte er bilbruken blitt en vane, og vi tenker ikke på at det kan være både enklere og raskere å kombinere reisemåter.

Å velge tog, buss, sykkel eller gange kan være et alternativ eller erstatte bilen på deler av veien.

Når vi nå inviterer til bilfri barnehagedag, er det ikke for å rette pekefingeren mot foreldre midt i tidsklemma, men det er en oppfordring til alle om å tenke gjennom reisevanene sine.

Er det mulig å komme til barnehagen på en annen måte enn å bruke bil hele veien? Kanskje noen bor så nære at de kan gå eller sykle?

Eller kjøre bil og så gå det aller siste stykket? Kanskje kan det være det som skal til for å endre vanen?

Bærum må bidra i arbeidet med å redusere klimautslippene. Utslipp fra veitrafikk utgjorde alene 87 prosent av det direkte klimagassutslippet i Bærum i 2015.

Selv om noe skyldes gjennomfartstrafikken på hovedinnfartsårene E18 og E16, utgjør vår egen kjøring en relativt høy andel, sammenlignet med andre kommuner.

Målet er å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030. Dette fordrer lavutslipps- og nullutslippsteknologi, nye infrastrukturtiltak, trafikantbetaling og bedret kollektivtilbud. For å nå målsettingen må innbyggere endre sine reisevaner.

Vi skal være en klimaklok kommune. Derfor må kommunen bidra, og feie for egen dør – og redusere egne utslipp.

Kommunen må også, i samarbeid med innbyggere, organisasjoner og næringsliv, bidra ved å legge til rette for nye løsninger som gjør hverdagen enklere og som reduserer behov for bruk av bil.

Ett eksempel er ordningen som er etablert mellom Ruter, Stabæk Fotball og kommunen, der vi sparer masse småkjøring fordi barna blir hentet i busser fra trening og kjørt hjem.

Mobilisering av hele Bærumssamfunnet er nødvendig for å oppnå målene om klimagassreduksjon.

Det er et stort øyeblikk når vi som små tar våre aller første skritt. Å gå er helt avgjørende for det lille barnet og gir følelse av mestring, selvstendighet og frihet.

Å lykkes med klimaarbeidet handler også om å ta små skritt. En bilfri barnehagedag er et sånt lite skritt.

Én dag gjør ikke den store forskjellen, men kanskje kan det være starten på noe nytt.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog
Innlegget sto på trykk i Budstikka 18. september 2018