– Vi velger å se fremover, skriver representanter for Fornebulandet vel, Fornebupiloten, Fornebulandet menighet og Langodden vel. Det er en utstrakt hånd som vi politikere setter stor pris på. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i en engasjert debatt.

Kommunestyrets avgjørelse i forrige uke har enorm betydning, ikke bare for nåværende og fremtidige generasjoner bosatt på Fornebu, men for vårt næringsliv og deres ansatte, for kommunens øvrige innbyggere, og for våre samarbeidspartnere innen stat, kommune og fylkeskommune.

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) med inndelingen i «byen», «parken» og «landet», viser at vi lykkes med å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved t-banestasjonene.

Planen viderefører, sikrer og styrker de grønne verdiene. Det skal formes nye byrom for opphold, grønne lunger og gode forbindelser gjennom området for gående og syklende. Det settes av betydelig med arealer til rekreasjon og idrettsformål.

Realisering av Fornebubanen er en klar forutsetning for videre utbygging på Fornebu. Nå ligger alt til rette for at Stortinget til høsten vil vedta finansiering og bygging av Fornebubanen. Staten yter et rekordstort bidrag på 50 prosent av kostnadene, og banetraseen er ferdig regulert både på Bærumsiden og Oslosiden. Alle som bryr seg om Fornebu vet at vi må ha på plass denne effektive og miljøvennlige kollektivløsningen nå!

Fornebu er det eneste stedet i Norge der en kommune har fått anledning til å inngå utbyggingsavtaler for medfinansiering av sosial infrastruktur, som skoler, barnehager og sykehjem. Oksenøya senter er snart klart for byggestart med skole, barnehage, idrettsanlegg og sykehjem. Det er et unikt prosjekt – det første i landet som kombinerer så mange formål. Her skal det skapes en fantastisk arena der mennesker i alle aldre kan møtes, utveksle erfaringer, ha det gøy og trives sammen!

Sammen med KDP3 vedtok kommunestyret «Fornebu 2035 - strategi for utvikling av fornebusamfunnet». Denne strategien handler om at kommunen ønsker å arbeide nært med befolkning, organisasjoner og næringsliv, for å bidra til å utvikle løsninger på konkrete samfunnsbehov. Behovet for møteplasser for en engasjert befolkning er et konkret eksempel på en utfordring vi allerede nå må adressere.

Kommunen skal være åpen for å delta i samarbeid som lokalmiljøet eller andre parter tar initiativ til. Vi har allerede en rekke temaer å samarbeide om, for eksempel utviklingen av et sentrumsområde ved Fornebutårnet der man kombinerer ny kunnskap og gammel klokskap, eller «ung fritid» hvor vi skal etablere tilbud sammen med ungdommen.

Kommunestyrets vedtak har betydning ved at vi både nasjonalt og internasjonalt går foran og viser vei for hvordan man planlegger og tilrettelegger for en bærekraftig og klimaklok byutvikling med korte avstander til hverdagsfunksjoner og kollektivtransport.

Jeg slutter meg til appellen: Vi står sammen om Fornebu!

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 6. april 2019