Bærum skal bli en klimaklok kommune og for å lykkes med ambisjonene vi har for klimagassreduksjoner de neste årene og fram til 2050, er vi avhengig av engasjerte og motiverte innbyggere. Takk til Bærum velforbund for viktige innspill i Budstikka 29. oktober signert vel-leder Erik Sennesvik.

Vi setter stor pris på den tydelige offensive rollen som Velforbundet har tatt. Jeg merker meg særlig begeistring for tre av forslagene:

1. «Økt innsats for reduserte takster og utvidelse av dagens sone 1 til å omfatte også sone 2.» Dette er en beslutning som ligger på våre fylkespolitikere, og vil koste mange millioner hvert år å realisere. En utvidelse av sone 1 til hele Bærum tror jeg vil ha god effekt på innbyggernes kollektiv- eller sykkelbruk. Derfor vil jeg ta initiativ til en utredning av Bærum velforbunds forslag. En utredning vil være et viktig grunnlag for å gå videre med saken.

2. «Bevisstgjøring og motivering av barn og unge samt den øvrige befolkningen om å se avfall som en ressurs, med fokus på forbruk, overforbruk eller rovdrift.» Jeg er enig med Velforbundet om at barn og unge er en viktig målgruppe for klimaklokarbeidet vårt. Gode vaner og holdninger som barn, vil gi gode vaner og holdninger som voksen. Barn og unge er også gode forbilder for sine foreldre. Velforbundet foreslår blant annet besøkssenter på ISI for informasjon og bevisstgjøring. Det er et forslag som ligger inne i Handlingsprogram 2019-2022 og er et viktig tiltak for å etablere gode vaner og holdninger.

3. «Økt fokus på klima og klimanøytrale løsninger for å dekke nåværende og fremtidig energibehov, spesielt på nye bygg og ved rehabilitering av eldre eksisterende deler av bygningsmassen.» Bærum kommune har vedtatt at alle nybygg bør ha passiv- eller plusshusstandard innen 2020, og vi er allerede i gang. Dette punktet krever også stor grad av innovasjon og nye løsninger. Bærum huset lenge Norges eneste plusshus-næringsbygg. Dette handler også om å inspirere næringsliv og private husbyggere til å tenke nytt og ta i bruk nye løsninger. Vi ønsker at innbyggerne tester og tar i bruk nye løsninger som reduserer klimagassutslipp. Kommunens tilbud om energirådgivning er tatt godt imot.

Vi vil legge til rette for at Velforbundet, andre frivillige organisasjoner og innbyggere blir involvert i det videre arbeidet med klimastrategien. Vi tror på løsninger som er utviklet i fellesskap.

Ved å samarbeide med næringslivet, lag og foreninger kan vi stimulere til at nye løsninger blir tatt i bruk. Vi ønsker at innbyggerne skal bruke sitt nærmiljø og bidra til positive endringer som utvikler Bærum til et lavutslippssamfunn. Utvikling av nærsentre og bomiljøer er spesielt viktig for å redusere utslipp. Hvis nærmiljøer brukes aktivt, kan det for eksempel føre til at flere lar bilen stå. Et annet tiltak kommunen arbeider med nå er en utlånsordning for el-sykler til innbyggerne. Her bidrar Velforbundet til implementering og utforming av ordningen.

Mange av forslagene Velforbundet presenterer i Budstikka er i tråd med kommunens handlingsplan for klimastrategi. Vi er glade for å se at det også er forslag til nye tiltak. Klimastrategien og tiltakene i handlingsplanen vil jevning oppdateres.

Bærum kommune ønsker å være en klimaklok kommune. Mobilisering av innbyggere og næringsliv står sentralt i Bærum kommunens klimastrategi. I tillegg til at kommunen skal redusere egne utslipp og feie for egen dør, skal vi legge til rette for at innbyggere og næringsliv bidrar til å redusere utslipp.

Ved å ta en aktiv rolle vil Velforbundet også kunne påvirke hvilke tiltak som blir iverksatt og få være med å utvikle nye fremtidsrettede løsninger.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 9. november 2018