"Når forandringens vind blåser, går noen i skjul mens andre går ut for å bygge vindmøller". Jeg opplever dette kinesiske ordtaket som en inspirasjon og ledetråd i tider der vi politikere er invitert inn for å tegne kommune- og regionkartet på nytt.

Nå går nabopraten, ikke bare mellom kommunene, den går også mellom fylkeskommunene.

Men hvorfor er det ingen som snakker med Oslo? Oslo har spesiell status – både som kommune og fylkeskommune. Når Bærum og Oslo har felles grense gir det seg selv at berøringspunktene er mange, men vi har ingen arenaer hvor vi fatter vedtak og opptrer sammen.

Akershus fylkeskommune ivaretar Bærums samferdselsinteresser. Vi ser en sterk vilje fra fylkesordfører og fylkeskommunen hva gjelder både Fornebubane og ny E-18 under bakken, men vi tilhører en fylkeskommune som ligger som en smultring rundt hovedstaden, med Romerike i nord, Follo i øst og Asker og Bærum i vest.

På siste møte i Oslo-regionen (78 kommuner, 5 fylkeskommuner) lyttet vi til planer om samordnet areal- og transportplanlegging. De er gode å ha, men jeg tillot meg likevel å stille spørsmålet om ikke tiden er moden for å se på hvorfor man ikke lykkes raskere med gjennomføring av de store samferdselsprosjektene som ny E18 i tunnel og bane til Fornebu. Jeg vil påstå at manglende fremdrift skyldes dagens organisering.

Vi har en organisering av samferdsel i Oslo og Akershus som lider under det forhold at vi har to fylkeskommuner, 22 kommuner, Statens vegvesen, Oslo Sporveier, Ruter, Jernbaneverket og NSB. Disse styres av politiske organer på tre ulike forvatningsnivåer. Dette er med på å forvitre et godt beslutningsgrunnlag og resultatet blir forsinkede prosesser blant annet på grunn av mange omkamper. Det er bare å nevne nytt byråd i Oslo som igjen sår tvil om ny miljøvennlig E18 i tunnel.

Vi har felles veier og baner, et næringsliv som ikke er opptatt av kommunegrenser, vi burde hatt felles videregående skoler. Det tar noen få minutter å nå mange Oslo skoler ved å benytte Kolsåsbanen eller Østeråsbanen, men våre ungdommer kan dessverre ikke velge Oslo-skolene, det er et annet fylke!

Bærums utfordringer må i langt sterkere grad løses i samarbeid med Oslo. Sammenslåing av Oslo og Akershus fylkeskommuner kan være et alternativ slik fylkesmannsembete allerede er organisert, et annet alternativ kan være Oslo kommune og Bærum kommune som del av samme fylkeskommune.

Står Stortinget ved sin oppfordring om større forpliktende regioner må Oslo være en viktig del av vår helhetlige region.

Et stort hjertesukk til slutt: Etter mitt syn hadde kommunesammenslåingsdebatten fått en helt annen kraft hvis Stortingsflertallet hadde klart å samle seg om to nivåer: Staten og bærekraftige, robuste kommuner som kunne overta de fylkeskommunale oppgavene.

 Innlegget sto på trykk 16. mars 2016