Årets tema er «Vær Raus». Raushet stiller krav. Kanskje må vi gå ut av komfortsonen vår og strekke oss litt ekstra for at alle skal føle seg hjemme. «Når du gjør noe godt for andre, gjør du noe godt for deg selv», heter det.

Et raust samfunn gir plass til alle, uansett hva en person har med seg i bagasjen. Samfunnet i dag, og kanskje spesielt her i Bærum, er preget av mange oppgaver, og mange ulike arenaer man skal prestere på. Forventningene vi har til oss selv er ofte de høyeste. Det er derfor viktig at vi lærer å være enda rausere med oss selv. Hvis vi er fornøyd med den vi er og godtar egne styrker og svakheter, vil vi få en enda bedre hverdag og en god psykisk helse.

Psykiske lidelser er et stadig økende folkehelseproblem, og vi vet i dag mye om hva som påvirker psykisk helse. Dersom vi skal bedre befolkningens psykiske helse og livskvalitet, vil det viktigste være å skape gode livsbetingelser.

Hva er nå et godt liv? Jo, det er å skape gode vilkår for mestring; du må bli sett, hørt og verdsatt. Det handler om noe å leve av, leve i og leve for – det handler med andre ord om livskvalitet. Og det handler om troen på at det nytter, og ikke nødvendigvis alltid på hvordan du har det, men hvordan du tar det.

Forskerne har sett på hva som er viktigst for at vi skal ha gode liv og god psykisk helse. De har kommet til at det viktigste er å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen med andre og å gjøre noe meningsfylt – både mentalt og fysisk. Det å bruke hodet og kroppen er, for de aller fleste av oss, et stort gode. Det fremmer helsen, vi føler oss gladere, og det blir samtidig lettere å håndtere dagliglivets gjøremål.

Å gi seg selv utfordringer og å nå sine mål, selv de små, gir en følelse av å ha utrettet noe. Likeledes har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre og det å bidra til fellesskapet, en positiv effekt for å gjøre både en selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og det å ha et mål med livet. Alt dette er viktig for en god mental helse.

Kommunens rolle inn i arbeidet med psykisk helse er å legge til rette for at vi i samarbeid med innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner kan skape gode livsbetingelser. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår gjennom gode barnehager, gode skoler og gode og inkluderende fritidsarenaer. Rekreasjonsområder som gang-, tur- og sykkelveier, et allsidig kulturtilbud samt variert idrettstilbud er også viktige forhold som legger til rette for at våre innbyggere kan leve aktive og meningsfylte liv.

Både kommunen og frivillige lag og organisasjoner har en rekke tiltak som skal oppleves lett tilgjengelig og ha lav terskel for våre innbyggere å oppsøke. For å øke kunnskapen om alle tilbudene som finnes i Bærum inviterer vi i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner til et åpent seminar i Kommunegården torsdag 11. oktober klokken 18.00-20.30. Her vil kommunen samt en rekke frivillige lag og foreninger fortelle om sitt arbeid.

Med en sterk tro på menneskets egne ressurser ønsker vi å bidra til at Bærums innbyggere kan være aktive, oppleve tilhørighet og oppleve mening. Bruk våre aktivitetstilbud, engasjer dere i lokale foreninger og organisasjoner, og finn ut hva som gir deg mening.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk 9. oktober 2018